Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 88 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 261
4.
Pod
łą
cz do nap
ę
du kable
zasilaj
ą
cy i nap
ę
du dyskietek.
5.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
6.
Uruchom program konfiguracji systemu
i u
ż
yj opcji
Diskette Drive
(Nap
ę
d dyskietek), aby w
łą
czy
ć
nowy nap
ę
d dyskietek.
7.
Sprawd
ź
, czy komputer dzia
ł
a prawid
ł
owo, uruchamiaj
ą
c program
Dell Diagnostics
.
Nap
ę
d CD/DVD
Wyjmowanie nap
ę
du CD/DVD
1
nap
ę
d dyskietek
2
wkr
ę
ty (4)
3
otwory na wkr
ę
ty (2)
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
kabel nap
ę
du dyskietek
3
z
łą
cze nap
ę
du dyskietek (DSKT)
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed za
ł
o
ż
eniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
Sample
This manual is suitable for devices