Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 83 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 261
2.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
3.
Delikatnie wsu
ń
dysk twardy w prowadnic
ę
dysku a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
4.
Delikatnie wsu
ń
dysk twardy do wn
ę
ki na nap
ę
d a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
5.
Pod
łą
cz do nap
ę
du kable zasilaj
ą
cy i dysku twardego. Pod
łą
cz kabel dysku twardego do z
łą
cza na p
ł
ycie systemowej.
6.
Sprawd
ź
wszystkie z
łą
cza, aby upewni
ć
si
ę
, czy s
ą
odpowiednio pod
łą
czone i mocno osadzone.
7.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
UWAGA:
Je
ś
li nowy dysk twardy nie jest wyposa
ż
ony w plastikow
ą
prowadnic
ę
dysku, od
łą
cz j
ą
od starego nap
ę
du zwalniaj
ą
c zatrzaski. Zatrza
ś
nij
prowanic
ę
na nowym nap
ę
dzie.
1
nap
ę
d dysku twardego
2
uchwyt dysku twardego
1
nap
ę
d dysku twardego
2
uchwyt dysku twardego
Sample
This manual is suitable for devices