Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 8 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 261
SATA Reporting
(Raportowanie SATA)
Okre
ś
la, czy b
łę
dy nap
ę
du dla zintegrowanych nap
ędów są
zg
ł
aszane w ramach stanu systemu. Ta technologia stanowi cz
ęść
specyfikacji SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
Dost
ę
pne s
ą
opcje
On
(W
łą
czone) i
Off
(Wy
łą
czone). Ustawienie domy
ś
lne to
Off
(Wy
łą
czone).
Onboard Devices
(Wbudowane urz
ą
dzenia)
Integrated NIC
(Wbudowana karta
sieciowa)
Kontroler interfejsu sieci (NIC) mo
ż
na ustawi
ć
w nast
ę
puj
ący sposób
On
(W
łą
czony) (ustawienie domy
ś
lne),
Off
(Wy
łą
czony) lub
On w/ PXE
(W
łą
czony w trybie PXE). Je
ż
eli aktywne jest ustawienie
On w/PXE
(W
łą
cz z PXE) (dost
ę
pne tylko dla przysz
ł
ego
procesu uruchamiania), komputer wy
ś
wietli monit o naci
ś
ni
ę
cie klawiszy <Ctrl><Alt><b>. Naci
ś
ni
ę
cie tej kombinacji klawiszy
spowoduje wy
świetlenie menu, które umoż
liwia wybranie metody dla rozruchu z serwera sieciowego. Je
ś
li na serwerze sieciowym
nie ma dost
ępnej procedury rozruchowej, system podejmie próbę
rozruchu z nast
ę
pnego urz
ą
dzenia na li
ś
cie sekwencji
rozruchowej.
Integrated Audio
(Zintegrowana karta
d
ź
wi
ę
kowa)
W
łą
cza lub wy
łą
cza wbudowany kontroler audio.
LPT Port Mode (Tryb
portu LPT)
Opcja ta ustawia tryb dzia
łania dla wbudowanego portu równoległ
ego. Dost
ę
pne s
ą
nast
ę
puj
ą
ce ustawienia:
Off
(Wy
łą
czone),
AT
,
PS/2
(ustawienie domy
ś
lne),
EPP
i
ECP
.
l
AT
Port jest tak skonfigurowany, aby by
ł
zgodny z IBM
®
AT.
l
PS/2
Port jest tak skonfigurowany, aby by
ł
zgodny z IBM PS/2.
l
EPP
Port jest ustawiony do współ
pracy z protoko
ł
em EPP (Enhanced Parallel Port).
l
ECP
Port jest ustawiony do współ
pracy z protoko
ł
em ECP (Extended Capability Port).
LPT Port Address
(Adres portu LPT)
Opcja ta ustawia adres u
żywany przez wbudowany port równoległ
y. Dost
ę
pne s
ą
ustawienia:
378h
(ustawienie domy
ś
lne),
278h
i
3BCh
.
PCI Slots (Gniazda
PCI)
W
łą
cza lub wy
łą
cza gniazda kart PCI.
Serial Port #1 (Port
szeregowy #1)
Auto
ustawienie domy
ś
lne
automatycznie konfiguruje z
łą
cze dla odpowiedniego przypisania (
COM1
lub
COM3
).
Serial Port #2 (Port
szeregowy #2)
Auto
ustawienie domy
ś
lne
automatycznie konfiguruje z
łą
cze dla odpowiedniego przypisania (
COM1
lub
COM3
). (Ustawienia te
pojawiaj
ą
si
ę
tylko, gdy zainstalowany jest opcjonalny adapter portu szeregowego).
USB
Urz
ą
dzenia USB s
ą
wykrywane i obs
ł
ugiwane w systemie operacyjnym, kiedy funkcja ta jest ustawiona na
On
(W
łą
czone).
USB Disable
(Wy
łą
czanie USB)
W
łą
cza lub wy
łą
cza z
łą
cza USB na panelu przednim. Ustawieniem domy
ś
lnym jest
On
(W
łą
czone). Aby wy
łą
czy
ć
z
łą
cza na panelu
przednim, nale
ż
y ustawi
ć
warto
ść
Off
(Wy
łą
czone).
USB Controller
(Kontroler USB)
W
łą
cza lub wy
łą
cza wbudowany kontroler USB.
Off
(Wy
łą
czony)
Kontroler USB jest wy
łą
czony.
On
(W
łą
czony)
Kontroler USB jest w
łą
czony.
No Boot
(Bez rozruchu)
Kontroler USB jest w
łą
czony, ale BIOS nie rozpozna urz
ą
dze
ń
pami
ę
ci masowej pod
ł
aczonych do portu
USB.
Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
On
(W
łą
czony).
Front USB Ports
(Przednie porty USB)
W
łą
cza i wy
łą
cza porty USB na panelu przednim.
Off
Wy
łą
czone
On
W
łą
czone
Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
On
(W
łą
czony).
LPT Port Mode (Tryb
portu LPT)
Wybiera tryb pracy zintegrowanego portu równoległ
ego.
Off
(Wy
łą
czony)
port jest wy
łą
czony.
AT
port jest tak skonfigurowany, aby by
ł
zgodny z IBM AT.
PS/2
port jest tak skonfigurowany, aby by
ł
zgodny z IBM PS/2.
EPP
udoskonalony port równoległ
y.
ECP
protokół
portu o rozszerzonych mo
ż
liwo
ś
ciach.
Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
PS/2
.
LPT Port Address
(Adres portu LPT)
Wybiera podstawowy adres we/wy zintegrowanego portu równoległ
ego. Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
378h
.
Video
(Wideo)
Primary Video
(Grafika podstawowa)
Ustawienie to okre
ś
la podstawowy kontroler grafiki w sytuacji, gdy w komputerze obecne s
ą
dwa takie kontrolery.
Video Memory Size
(Rozmiar pami
ę
ci
wideo)
To ustawienie okre
ś
la ilo
ść
pami
ę
ci dost
ępnej dla kontrolerów wideo.
Performance
(Wydajno
ść
)
Hyper-Threading
(Technologia Hyper-
Threading)
Opcja ta pojawi si
ę
na li
ś
cie
Options List
(Lista opcji), je
ż
eli komputer obs
ł
uguje technologi
ę
Hyper-threading.
HDD Acoustic Mode
(Tryb g
ł
o
ś
no
ś
ci dysku
twardego)
l
Quiet
(Cichy) (ustawienie domy
śł
ne)
Dysk twardy dzia
ła w najbardziej cichy sposób.
l
Performance
(Wydajno
ść
)
Dysk twardy dzia
ł
a w trybie najwi
ę
kszej szybko
ś
ci.
l
Bypass
(Pomi
ń
)
Komputer nie testuje i nie zmienia bie
żą
cych ustawie
ń
akustyki.
l
Suggested
(Sugerowany)
Dysk twardy pracuje z g
ł
o
ś
no
ś
ci
ą
sugerowan
ą
przez producenta dysku.
Sample
This manual is suitable for devices