Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 79 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Zdejmowanie pokrywy komputera
Zdejmowanie pokrywy komputera
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Po
łóż
komputer na boku, tak jak pokazano na ilustracji.
3.
Odszukaj zatrzask zwalniaj
ą
cy obudowy przedstawiony na ilustracji. Nast
ę
pnie wysu
ń
zatrzask zwalniaj
ący, równocześ
nie podnosz
ą
c obudow
ę
.
4.
Uchwy
ć
boki obudowy komputera i odchyl obudow
ę
, traktuj
ą
c wyst
ępy dolnych zawiasów jako punkty obrotu.
5.
Zdejmij obudow
ę
z wyst
ępów zawiasów i odłóż
na mi
ę
kk
ą
powierzchni
ę
niepowoduj
ą
c
ą
zarysowa
ń
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
1
gniazdo kabla zabezpieczaj
ą
cego
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy pokryw
ę
3
ucho k
łódki
Sample
This manual is suitable for devices