Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 78 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 261
8.
Pod
łą
cz kabel karty szeregowej do z
ł
acza (SER2) na p
ł
ycie systemowej.
9.
Pod
łącz wszystkie kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty portu szeregowego.
10.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Wyjmowanie karty portu szeregowego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy na d
ź
wigni mocowania.
3.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
4.
Chwy
ć wspornik karty portu szeregowego za górne rogi i wycią
gnij go ze z
łą
cza.
5.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Powrót do spisu tre
ś
ci
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny przebiega
ć
nad zainstalowanymi kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe
zamkni
ę
cie pokrywy komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce pod
łą
czania kabli karty mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty portu szeregowego.
Sample
This manual is suitable for devices