Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 77 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 261
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Zatrzask pozostanie w pozycji otwartej.
3.
Otwórz mechanizm mocowania karty utrzymują
cy uchwyt i kart
ę na miejscu od góry:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
Usu
ń
za
ś
lepk
ę
(o ile ma to zastosowanie).
W
łóż
wspornik karty portu szeregowego do z
łą
cza i doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
5.
Przed w
ł
o
ż
eniem i opuszczeniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
Górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
.
l
Wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
6.
Delikatnie wci
ś
nij mechanizm mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty na miejscu.
7.
Zamknij zatrzask mocowania karty i delikatnie doci
ś
nij go do zatrza
ś
ni
ę
cia na miejscu.
1
zatrzask mocowania karty
2
prowadnica wyrównują
ca
UWAGA:
W dokumentacji za
łą
czonej do karty portu szeregowego znajdziesz informacje na temat konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych
po
łą
cze
ń
i dostosowywania karty do komputera.
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
Sample
This manual is suitable for devices