Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 76 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 261
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Poniewa
ż
zatrzask jest zamocowany,
pozostanie on w pozycji otwartej.
3.
Otwórz od góry mechanizm mocują
cy utrzymuj
ą
cy kart
ę
na miejscu:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
Je
ś
li usuwasz kart
ę
na sta
ł
e, zainstaluj za
ś
lepk
ę
w pustym gnie
ź
dzie rozszerzaj
ą
cym.
Je
ś
li potrzebujesz elementu za
ś
lepiaj
ą
cego,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
5.
Przed w
ł
o
ż
eniem i opuszczeniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
;
l
Wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
6.
Delikatnie wci
ś
nij mechanizm mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty na miejscu.
7.
Zabezpiecz kart
ę
zamykaj
ą
c zatrzask mocowania karty i wciskaj
ą
c go na miejsce.
8.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Karty portu szeregowego
Instalowanie karty portu szeregowego
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
1
zatrzask mocowania karty
4
z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
2
prowadnica wyrównują
ca
5
z
łą
cze karty
3
karta
6
zatrzask zwalniaj
ą
cy
UWAGA:
W pustych otworach gniazd kart musi by
ć
zainstalowana za
ś
lepka, aby zachowa
ć
zgodno
ść
komputera z certyfikatami FCC. Za
ś
lepki
uniemo
ż
liwiaj
ą
przedostawanie si
ę
kurzu i brudu do wn
ę
trza komputera.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
Karta z
łą
cza szeregowego do komputera w obudowie typu mini-wie
ż
a zawiera tak
ż
e dwa z
łą
cza PS/2.
Sample
This manual is suitable for devices