Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 75 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 261
9.
Przed w
ł
o
ż
eniem i opuszczeniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
;
l
Wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
10.
Delikatnie wci
ś
nij mechanizm mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty na miejscu.
11.
Zamknij zatrzask mocowania karty i delikatnie doci
ś
nij go do zatrza
ś
ni
ę
cia na miejscu.
12.
Wepnij kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty.
Informacje dotycz
ą
ce pod
łą
czania kabli karty mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
13.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
14.
Po zainstalowaniu karty muzycznej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy karty d
ź
wi
ę
kowej komputera. Zewn
ę
trznych urz
ą
dze
ń
audio nie nale
ż
y pod
łą
cza
ć
do z
łą
czy
mikrofonu, g
ł
o
śników/sł
uchawek lub wej
ś
cia liniowego na tylnym panelu komputera.
15.
Je
ż
eli zainstalowana zosta
ł
a karta sieciowa i chcesz wy
łą
czy
ć
zintegrowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
czy karty sieciowej. Nie pod
łą
czaj kabla sieciowego do zintegrowanego z
łą
cza sieciowego na panelu tylnym
komputera.
16.
Zainstaluj wszystkie sterowniki wymagane dla karty, jak to opisano w dokumentacji karty.
Wyjmowanie karty PCI Express
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
1
karta PCI Express x16
2
d
ź
wignia
3
gniazda zabezpieczaj
ą
ce (nie wszystkie karty)
4
zak
ł
adka zabezpieczaj
ą
ca
5
z
łą
cze karty PCI Express x16
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
Sample
This manual is suitable for devices