Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 74 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 261
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Zatrzask pozostanie w pozycji otwartej.
3.
Otwórz od góry mechanizm mocują
cy utrzymuj
ą
cy kart
ę
na miejscu:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
Je
ś
li instalujesz now
ą
kart
ę
, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z otworu gniazda karty. Nast
ę
pnie przejd
ź
do
punktu 6
.
5.
Je
ś
li wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w komputerze, wyjmij kart
ę
.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty. Je
ż
eli karta zawiera wspornik, nale
ż
y go usun
ąć
. Delikatnie poci
ą
gnij za zak
ł
adk
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
, chwy
ć
kart
ę
za rogi i delikatnie wyjmij z z
łą
cza.
6.
Przygotuj now
ą
kart
ę
do instalacji.
Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
lub innego dostosowywania jej do u
ż
ywania w komputerze mo
ż
na
znale
źć
w dokumentacji do
łą
czonej do karty.
7.
Je
ż
eli instalujesz kart
ę
w z
łą
czu kart x16, ustaw kart
ę
tak, aby gniazdo zabezpieczaj
ą
ce by
ł
o w jednej linii z zak
ł
adk
ą
zabezpieczaj
ą
c
ą
i delikatnie
poci
ą
gnij za zak
ł
adk
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
.
8.
Umie
ść
kart
ę
w gnie
ź
dzie i mocno j
ą
doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
1
zatrzask mocowania karty
4
z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
2
prowadnica wyrównują
ca
5
z
łą
cze karty
3
karta
6
zatrzask zwalniaj
ą
cy
OSTRZE
Ż
ENIE:
Niektóre karty sieciowe automatycznie uruchamiają
komputer po pod
łą
czeniu do sieci. Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem,
przed instalowaniem kart nale
ż
y zawsze wy
łą
cza
ć
komputer z gniazda elektrycznego.
Sample
This manual is suitable for devices