Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 73 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 261
8.
Delikatnie wci
ś
nij mechanizm mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty na miejscu.
9.
Zamknij zatrzask mocowania karty, wciskaj
ą
c go na miejsce.
10.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
11.
Odinstaluj sterownik karty. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
12.
Po wyj
ę
ciu karty d
ź
wi
ę
kowej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy audio na tylnym panelu komputera.
13.
Po wyj
ę
ciu z
łą
cza karty sieciowej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik Sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
On
(W
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do zintegrowanego z
łą
cza sieciowego na tylnym panelu komputera.
Karty PCI Express
Komputer obs
ł
uguje jedn
ą
kart
ę
PCI Express x16 i jedn
ą
kart
ę
PCI Express x1.
Podczas instalowania lub wymiany karty PCI Express nale
ż
y post
ę
powa
ć
zgodnie z procedurami opisanymi w nast
ę
pnej sekcji. Je
ś
li karta jest wyjmowana, a
nie wymieniana, patrz sekcja
Wyjmowanie karty PCI
.
Je
ż
eli wymieniasz kart
ę
, odinstaluj sterownik starej karty. Informacje na ten temat mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji karty.
Instalowanie karty PCI Express
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
1
karta PCI Express x16
3
gniazdo karty PCI-Express x1
2
karta PCI Express x1
4
gniazdo karty PCI-Express x16
Sample
This manual is suitable for devices