Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 72 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 261
mikrofonu, g
ł
o
śników/sł
uchawek lub wej
ś
cia liniowego na tylnym panelu komputera.
15.
Je
ż
eli zainstalowana zosta
ł
a karta sieciowa i chcesz wy
łą
czy
ć
zintegrowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Network Controller
(Sterownik sieciowy) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
czy karty sieciowej. Nie pod
łą
czaj kabla sieciowego do zintegrowanego z
łą
cza sieciowego na panelu tylnym
komputera.
16.
Zainstaluj wszystkie sterowniki wymagane dla karty, jak to opisano w dokumentacji karty.
Wyjmowanie karty PCI
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Zatrzask pozostanie w pozycji otwartej.
3.
Otwórz od góry mechanizm mocują
cy utrzymuj
ą
cy kart
ę
na miejscu:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
5.
Chwy
ć
kart
ę za górne krawę
dzie i wyjmij j
ą
ze z
łą
cza.
6.
Je
ś
li usuwasz kart
ę
na sta
ł
e, zainstaluj za
ś
lepk
ę
w pustym gnie
ź
dzie rozszerzaj
ą
cym.
Je
ś
li potrzebujesz elementu za
ś
lepiaj
ą
cego,
skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell
.
7.
Przed w
ł
o
ż
eniem i opuszczeniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
;
l
Wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
1
zatrzask mocowania karty
4
Z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
2
prowadnica wyrównują
ca
5
z
łą
cze karty
3
karta
6
zatrzask zwalniaj
ą
cy
UWAGA:
W pustych otworach gniazd kart musi by
ć
zainstalowana za
ś
lepka, aby zachowa
ć
zgodno
ść
komputera z certyfikatami FCC. Za
ś
lepki
uniemo
ż
liwiaj
ą
przedostawanie si
ę
kurzu i brudu do wn
ę
trza komputera.
Sample
This manual is suitable for devices