Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 71 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 261
b.
Woln
ą
r
ę
k
ą
delikatnie
ś
ci
ś
nij boki mechanizmu mocowania karty w celu wyj
ę
cia go z wyci
ęć
utrzymuj
ą
cych go na miejscu.
c.
Obróć mechanizm mocowania karty do góry, aby wyjąć go z dwóch wycięć
gniazda.
4.
Od
łóż
mechanizm mocowania karty na bok poza obszar roboczy.
5.
Je
ś
li instalujesz now
ą
kart
ę
, usu
ń
za
ś
lepk
ę
z otworu gniazda karty. Nast
ę
pnie przejd
ź
do kroku 5.
6.
Je
ś
li wymieniasz kart
ę
ju
ż
zainstalowan
ą
w komputerze, wyjmij kart
ę
. W razie potrzeby od
łą
cz wszystkie kable pod
łą
czone do karty.
7.
Przygotuj now
ą
kart
ę
do instalacji.
8.
Umie
ść
kart
ę
w gnie
ź
dzie i mocno j
ą
doci
ś
nij. Upewnij si
ę
, czy karta dobrze trzyma si
ę
w gnie
ź
dzie.
9.
Przed w
ł
o
ż
eniem i opuszczeniem mechanizmu mocowania karty nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e:
l
górne krawę
dzie
ż
adnych kart i za
ś
lepek nie wystaj
ą
nad listw
ę wyrównują
c
ą
;
l
Wyci
ęcie u góry karty lub zaślepki jest osadzone na prowadnicy wyrównują
cej.
10.
Delikatnie wci
ś
nij mechanizm mocowania karty, aby zabezpieczy
ć
wspornik karty na miejscu.
11.
Zabezpiecz kart
ę
zamykaj
ą
c zatrzask mocowania karty i wciskaj
ą
c go na miejsce.
12.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
13.
Wepnij kable, które powinny być
pod
łą
czone do karty.
14.
Po zainstalowaniu karty muzycznej:
a.
Uruchom program konfiguracji systemu
, wybierz opcj
ę
Audio Controller
(Sterownik Audio) i zmie
ń
ustawienie na
Off
(Wy
łą
czony).
b.
Pod
łą
cz zewn
ę
trzne urz
ą
dzenia audio do z
łą
czy karty d
ź
wi
ę
kowej komputera. Zewn
ę
trznych urz
ą
dze
ń
audio nie nale
ż
y pod
łą
cza
ć
do z
łą
czy
UWAGA:
Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania karty, wykonywania wewn
ę
trznych po
łą
cze
ń
lub innego dostosowywania jej do u
ż
ywania w komputerze
mo
ż
na znale
źć
w dokumentacji do
łą
czonej do karty.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Niektóre karty sieciowe automatycznie uruchamiają
komputer po pod
łą
czeniu do sieci. Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem,
przed instalowaniem kart nale
ż
y zawsze wy
łą
cza
ć
komputer z gniazda elektrycznego.
UWAGA:
Je
ś
li karta jest standardowej d
ł
ugo
ś
ci, opuszczaj j
ą
w kierunku z
łą
cza na p
ł
ycie systemowej, aby koniec karty wsun
ął
si
ę
w uchwyt prowadnicy
karty. Zdecydowanym ruchem wsu
ń
kart
ę
do z
łą
cza karty na p
ł
ycie systemowej.
1
karta dobrze osadzona
2
karta
ź
le osadzona
3
uchwyt wewn
ą
trz gniazda
4
uchwyt zablokowany na zewn
ą
trz gniazda
POUCZENIE:
Kable karty nie powinny biec nad kartami lub za nimi. Kable biegn
ą
ce nad kartami mog
ą
uniemo
ż
liwi
ć
w
ł
a
ś
ciwe zamkni
ę
cie pokrywy
komputera lub spowodowa
ć
uszkodzenie sprz
ę
tu.
UWAGA:
Przejrzyj dokumentacj
ę
za
łą
czon
ą
do karty, aby uzyska
ć
informacje na temat po
łą
cze
ń
kablowych karty.
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel sieciowy, nale
ż
y najpierw pod
łą
czy
ć
go do na
ś
ciennego gniazda sieci, a nast
ę
pnie do komputera.
Sample
This manual is suitable for devices