Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 70 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Karty PCI i PCI Express oraz karty portu szeregowego
Komputer Dell™ obsł
uguje kart
ę
portu szeregowego i posiada nast
ę
puj
ą
ce gniazda kart PCI i PCI Express.
l
Dwa gniazda
kart PCI
l
Jedno gniazdo
karty PCI Express x16
l
Jedno gniazdo
karty PCI Express x1
Karty PCI
Instalowanie karty PCI
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie naci
ś
nij wyst
ę
p zwalniaj
ą
cy zatrzask mocowania karty od strony wewn
ę
trznej, aby go otworzy
ć
. Zatrzask pozostanie w pozycji otwartej.
3.
Otwórz od góry mechanizm mocują
cy utrzymuj
ą
cy kart
ę
na miejscu:
a.
Po
łóż
kciuk na wierzchu mechanizmu mocowania karty i uchwy
ć spód mechanizmu palcami.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
W komputerze Dell wykorzystywane s
ą
jedynie gniazda PCI. Karty ISA nie s
ą
obs
ł
ugiwane.
1
zatrzask mocowania karty
4
Z
łą
cze kraw
ę
dziowe karty
2
prowadnica wyrównują
ca
5
z
łą
cze karty
3
karta
6
zatrzask zwalniaj
ą
cy
Sample
This manual is suitable for devices