Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 7 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 261
Opcje konfiguracji systemu
Pole to mo
ż
na przewija
ć
przy pomocy klawiszy strza
łek do góry i do doł
u. Je
ś
li opcja jest
zaznaczona,
Option Field
(Pole opcji) wy
ś
wietla wi
ę
cej informacji na temat tej opcji oraz jej
bie
żą
ce i dost
ę
pne ustawienia.
Aby zaznaczy
ć
dan
ą
opcj
ę
, naci
ś
nij prawy lub lewy klawisz
strza
ł
ki. Naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby aktywowa
ć
wybran
ą
opcj
ę
.
Key Functions
(Funkcje klawiszy)
To pole pojawia si
ę
pod
polem
Option Field
(Pole opcji) i zawiera opisy klawiszy oraz
ich funkcji w aktywnym polu programu konfiguracji systemu.
UWAGA:
W zale
ż
no
ś
ci od komputera oraz zainstalowanych urz
ą
dze
ń
, wymienione w tej sekcji pozycje mog
ą
, ale nie musz
ą
, pojawia
ć
si
ę
na ekranie.
System
(Systemowe)
System Info
(Informacje o
systemie)
Zawiera nazw
ę
komputera, wersj
ę
BIOS oraz znacznik us
ł
ugi.
CPU Info (Informacje
o jednostce
centralnej)
Okre
ś
la, czy procesor komputera obs
ł
uguje technologi
ę
Hyper-Threading oraz okre
ś
la pr
ę
dko
ść
jednostki centralnej, pr
ę
dko
ść
magistrali, pr
ę
dko
ść
zegara oraz pami
ęć
podr
ę
czn
ą
drugiego stopnia (L2).
Memory Info
(Informacje o
pami
ę
ci)
Wy
ś
wietla ilo
ść
zainstalowanej pami
ę
ci, pr
ę
dko
ść
pami
ę
ci w komputerze, ilo
ść
pami
ę
ci graficznej, rozmiar pami
ę
ci podr
ę
cznej
wy
ś
wietlania oraz tryb pracy kana
łu (podwójny lub pojedynczy).
Date/Time (Data /
Godzina)
Wy
ś
wietla bie
żą
ce ustawienia daty i czasu.
Boot sequence
(Sekwencja
rozruchowa)
Komputer spróbuje przeprowadzić
rozruch zgodnie z sekwencj
ą
urz
ą
dze
ń
okre
ś
lon
ą
na tej li
ś
cie.
Drives
(Nap
ę
dy)
Diskette Drive (Nap
ę
d
dyskietek)
Opcja ta w
łą
cza lub wy
łą
cza nap
ę
d dyskietek. Dost
ę
pne ustawienia to
Off
(Wy
łą
czony),
Internal
(Wewn
ę
trzny),
USB
, oraz
Read
Only
(Tylko do odczytu).
Drive 0 throughDrive
n(Od nap
ę
du 0 do
nap
ę
du n)
Okre
ś
la, w
łą
cza i wy
łą
cza nap
ę
dy pod
łą
czone do z
łą
czy SATA oraz IDE na p
ł
ycie systemowej i podaje pojemno
ści twardych dysków.
UWAGA:
Te opcje wyst
ę
puj
ą
jako
Drive 0
do
Drive 3
(Nap
ę
d 0 do Nap
ęd 3) dla komputerów w obudowach typu desktop, mini
tower i SFF oraz jako
Drive 0
do
Drive 5
(Nap
ę
d 0 do Nap
ęd 5) dla komputerów w obudowach typu USFF.
Module Bay (Wn
ę
ka
modu
ł
owa)
W
łą
cza i wy
łą
cza urz
ą
dzenia we wn
ę
ce modu
ł
owej. Dost
ę
pne s
ą
opcje
On
(W
łą
czone) i
Off
(Wy
łą
czone). Ustawieniem domy
ś
lnym
jest
On
(W
łą
czone).
UWAGA:
Opcje konfiguracji
USB Controller
(Kontroler USB) i
Diskette Drive
(Nap
ę
d dyskietek) wp
ł
ywaj
ą
na dzia
ł
anie
opcjonalnego nap
ę
du dyskietek we wn
ę
ce modu
ł
owej.
Drive Controller
(Kontroler nap
ę
du)
Konfiguruje tryb dzia
ł
ania szeregowego kontrolera ATA.
Normal
(Normalny) szeregowy kontroler ATA dzia
ł
a tylko w trybie pracy we
w
łasnym systemie rozkazów.
Compatible
(Zgodny) szeregowy kontroler ATA dzia
ł
a tylko w trybie kombinacji szeregowej /
równoległ
ej ATA.
Error Reporting
(Zg
ł
aszanie b
łędów)
Ustawienie to okre
ś
la, czy b
łę
dy dysku twardego s
ą
zg
ł
aszane lub nie przy rozruchu systemu.
SATA Operation (Tryb
dzia
ł
ania SATA)
Konfiguruje tryb dzia
ł
ania zintegrowanego kontrolera dysku twardego.
Normal
(Normalny)
Kontroler dysku twardego jest skonfigurowany do pracy w trybie natywnym. Ten tryb zapewnia najwy
ż
sz
ą
wydajno
ść
i elastyczno
ść
nap
ę
du.
Combination
(Kombinacja)
Kontroler dysku twardego jest skonfigurowany do pracy w trybie kombinowanym. Ten tryb zapewnia
zgodno
ść z niektórymi starszymi systemami operacyjnymi, które nie obsł
uguj
ą
nap
ędów SATA.
Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
Normal
(Normalny).
UWAGA:
Zmiana ustawie
ń
ma wp
ł
yw na kolejno
ść
wy
ś
wietlania nap
ędów. Jednak zmiany te nie zostaną
uwzgl
ę
dnione w systemie
do chwili ponownego rozruchu.
Sample
This manual is suitable for devices