Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 68 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 261
Ustawienia zworek
Lokalizacje zworek zosta
ł
y przedstawione poni
ż
ej.
1
z
łą
cze wentylatora (FAN)
12
zworka has
ł
a (PSWD)
2
z
łą
cze procesora (CPU)
13
gniazdo akumulatora (BATT)
3
z
łą
cze zasilania (12VPOWER)
14
z
łą
cze PCI Express x16 (SLOT1)
4
z
łą
cza modu
łów pamię
ci (DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4)
15
z
łą
cze PCI Express x1 (SLOT4)
5
z
łą
cza SATA nap
ę
du (SATA0, SATA2, SATA1, SATA3)
16
z
łą
cze PCI (SLOT2)
6
z
łą
cze na przednim panelu (FNT_PANEL)
17
Z
łą
cze PCI (SLOT3)
7
z
łą
cze audio kabla analogowego nap
ę
du CD dla opcjonalnego kabla analogowego audio (CD_IN)
18
z
łą
cze szeregowe (SER2)
8
z
łą
cze zasilania (POWER)
19
z
łą
cze nap
ę
du dyskietek (DSKT)
9
z
łą
cze nap
ę
du CD/DVD (IDE)
20
wska
ź
nik trybu gotowo
ś
ci (AUX_PWR)
10
zworka resetowania zegara rzeczywistego (RTCRST)
21
g
ł
o
ś
nik na p
ł
ycie systemowej (BEEP)
11
z
łą
cze prze
łą
cznika naruszenia obudowy (INTRUDER)
22
g
ł
o
ś
nik wewn
ę
trzny (INT_SPKR)
Komputer w obudowie typu mini-wie
ż
a
Zworka
Ustawienie
Opis
PSWD
Funkcje has
ł
a s
ą
w
łą
czone (domy
ś
lnie).
Funkcje hase
ł
s
ą
wy
łą
czone.
Sample
This manual is suitable for devices