Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 67 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 261
Wn
ę
trze komputera
Elementy p
ł
yty systemowej
z
łą
cza szeregowego 1 oraz COM2 dla z
łą
cza szeregowego 2.
Wi
ę
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Opcje konfiguracji systemu
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda elektrycznego.
POUCZENIE:
Podczas otwierania obudowy komputera nale
ż
y zachowa
ć
ostro
ż
no
ść
, aby unikn
ąć
przypadkowego od
łą
czenia kabli od p
ł
yty systemowej.
1
nap
ę
d CD/DVD
5
p
ł
yta systemowa
2
nap
ę
d dyskietek
6
zespół
radiatora
3
zasilacz
7
nap
ę
d dysku twardego
4
przycisk czujnika naruszenia obudowy
Sample
This manual is suitable for devices