Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 65 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 261
Widok z ty
ł
u
normalnej pracy.
l
Miga na zielono
komputer znajduje si
ę
w trybie
oszcz
ę
dzania energii.
l
Miga lub
ś
wieci sta
ł
ym bursztynowym
ś
wiat
ł
em
Patrz sekcja
Problemy z energi
ą
.
Aby wyj
ść
z trybu oszcz
ę
dzania energii, nale
ż
y nacisn
ąć
przycisk
zasilania lub u
ż
y
ć
klawiatury albo myszy, je
ś
li s
ą
skonfigurowane jako
urz
ą
dzenie budz
ą
ce w programie Device Manager (Mened
ż
er
urz
ą
dze
ń
) systemu Windows. Wi
ęcej informacji na temat stanów
u
ś
pienia i wychodzenia ze stanu oszcz
ę
dzania energii zawiera sekcja
Zarz
ą
dzanie energi
ą
.
Opis kodów lampek, które są
pomocne w rozwi
ązywaniu problemów
z komputerem, znajduje si
ę
w sekcji
Lampki diagnostyczne
.
8
lampka
aktywno
ś
ci dysku
twardego
Lampka ta miga, gdy nast
ę
puje dost
ę
p do dysku twardego.
9
z
łą
cze
s
ł
uchawkowe
Z
łą
cze s
ł
uchawek umo
ż
liwia pod
łą
czenie s
ł
uchawek i wi
ę
kszo
ś
ci
g
ł
o
śników.
10
z
łą
cze mikrofonu
Z
łą
cze mikrofonu umo
ż
liwia pod
łą
czenie mikrofonu.
1
zatrzask
zwalniaj
ą
cy
pokryw
ę
Ten zatrzask umo
ż
liwia otwarcie obudowy komputera.
2
ucho k
łódki
Aby zablokowa
ć
pokryw
ę
komputera, nale
ż
y za
ł
o
ż
y
ć
blokad
ę
.
3
prze
łą
cznik
wyboru
napi
ę
cia
Komputer jest wyposa
ż
ony w r
ę
czny prze
łą
cznik wyboru napi
ę
cia.
Aby unikn
ąć
uszkodzenia komputera przez niew
ł
a
ś
ciwe ustawienie
prze
łą
cznika r
ę
cznego wyboru warto
ś
ci napi
ę
cia, prze
łą
cznik nale
ż
y
ustawi
ć
na warto
ść
napi
ę
cia najbardziej zbli
ż
on
ą do parametrów źródł
a
zasilania dost
ę
pnego w miejscu pobytu.
Nale
ż
y tak
ż
e upewni
ć
si
ę
,
ż
e monitor i pod
łą
czone urz
ą
dzenia spe
ł
niaj
ą
wymagania dotycz
ą
ce zasilania umo
ż
liwiaj
ą
ce im dzia
ł
anie w regionie
u
ż
ytkownika.
POUCZENIE:
Prze
łą
cznik wyboru warto
ś
ci napi
ę
cia nale
ż
y
ustawi
ć
w po
ł
o
ż
eniu 115 V, mimo
ż
e napi
ę
cie
źródł
a zasilania w
Japonii wynosi 100 V.
4
z
łą
cze zasilania
Umo
ż
liwia pod
łą
czenie kabla zasilania.
5
z
łą
cza na
tylnym panelu
Do odpowiednich z
łą
czy pod
łą
cza si
ę
urz
ą
dzenia szeregowe, USB lub
inne.
6
gniazda kart
Umo
ż
liwiaj
ą
dost
ę
p do z
łą
czy zainstalowanych kart PCI i PCI Express.
Sample
This manual is suitable for devices