Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 64 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Komputer w obudowie typu mini-wie
ż
a
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Informacje o komputerze w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
Wn
ę
trze komputera
Informacje o komputerze w obudowie typu mini-wie
ż
a
Widok z przodu
1
nap
ę
d CD/DVD
Do tego nap
ę
du nale
ż
y wk
ł
ada
ć
dyski CD lub DVD (o ile dotyczy).
2
nap
ę
d dyskietek
Do tego nap
ę
du nale
ż
y wk
ł
ada
ć
dyskietki.
3
z
łą
cza USB 2.0
(2)
Przednich z
łą
czy USB nale
ż
y u
ż
ywa
ć
do pod
łą
czania rzadko
u
ż
ywanych urz
ą
dze
ń
, takich jak joystick czy kamera lub urz
ą
dze
ń
rozruchowych USB (wi
ę
cej informacji na temat rozruchu urz
ą
dze
ń
USB
mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Program konfiguracji systemu
).
Korzystanie z tylnych z
łą
czy USB zalecane jest w przypadku urz
ą
dze
ń
pod
łą
czanych na sta
ł
e, takich jak klawiatura czy drukarka.
4
wska
ź
nik sieci
LAN
Ta lampka wskazuje,
ż
e zosta
ł
o nawi
ą
zane po
łą
czenie z sieci
ą
LAN.
5
Ś
wiat
ł
a
diagnostyczne
Lampki s
ą
pomocne podczas rozwi
ązywania problemów z
komputerem na podstawie kodów diagnostycznych. Wię
cej informacji
znajduje si
ę
w sekcji
Lampki diagnostyczne
.
6
przycisk zasilania
Ten przycisk nale
ż
y nacisn
ąć
, aby uruchomi
ć
komputer.
POUCZENIE:
Aby unikn
ąć
utraty danych, nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
przycisku
zasilania (trzymaj
ą
c go przynajmniej przez 6 sekund) do wy
łą
czenia
komputera. Zamiast tego nale
ż
y zamkn
ąć
system operacyjny.
POUCZENIE:
Je
ż
eli w systemie operacyjnym jest w
łą
czona funkcja
ACPI, naci
ś
ni
ę
cie przycisku zasilania komputera spowoduje
zamkni
ę
cie systemu operacyjnego.
7
wska
ź
nik
zasilania
Lampka zasilania miga lub
ś
wieci
ś
wiat
ł
em ci
ą
g
ł
ym, aby wskaza
ć
róż
ne stany pracy:
l
Nie
ś
wieci
komputer jest wy
łą
czony.
l
Ś
wieci stale na zielono
komputer znajduje si
ę
w stanie
Sample
This manual is suitable for devices