Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 62 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 261
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Odchyl zatrzask zabezpieczaj
ą
cy na ka
ż
dym ko
ń
cu z
łą
cza modu
ł
u pami
ę
ci.
3.
Przesu
ń
doln
ą
cz
ęść
modu
ł
u tak, aby znalaz
ł
a si
ę
nad poprzeczk
ą
z
łą
cza.
4.
Wci
ś
nij modu
ł
do gniazda, a
ż
do zatrza
ś
ni
ę
cia we w
ł
a
ś
ciwym miejscu.
Je
ś
li modu
ł
zostanie w
ł
o
ż
ony prawid
ł
owo, zatrzaski zabezpieczaj
ą
ce zaczepi
ą
si
ę
na wyci
ę
ciach na obu ko
ń
cach modu
ł
u.
5.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
6.
Komputer wykrywa niezgodno
ść
nowej pami
ę
ci z istniej
ą
cymi informacjami konfiguracyjnymi i generuje nast
ę
puj
ą
cy komunikat:
The amount of system memory has changed.
(Ilo
ść
pami
ę
ci systemowej uleg
ł
a zmianie).
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniom elementów wewną
trz komputera spowodowanym przez wy
ł
adowania elektrostatyczne, nale
ż
y pozby
ć
si
ę
ładunków elektrostatycznych z ciał
a przed dotkni
ęciem któregokolwiek z elektronicznych elementów komputera. Moż
na to zrobi
ć
, dotykaj
ą
c
niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera.
UWAGA:
Modu
ł
y pami
ę
ci zakupione od firmy Dell s
ą
obj
ę
te t
ą
sam
ą
gwarancj
ą
, co komputer.
1
gniazdo pami
ę
ci najbli
ż
ej procesora
2
klipsy zabezpieczaj
ą
ce (2)
3
z
łą
cze
1
wyci
ę
cia (2)
2
modu
ł
pami
ę
ci
3
szczelina
4
poprzeczka
POUCZENIE:
Aby zapobiec uszkodzeniu modu
ł
u pami
ę
ci, nale
ż
y go wciska
ć
do gniazda z jednakow
ą
si
łą
na ka
ż
dym ko
ń
cu modu
ł
u.
Sample
This manual is suitable for devices