Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 6 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 261
Zmiana
has
ł
a administratora
zaczyna obowi
ą
zywa
ć
od razu (nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera).
Dzia
ł
anie komputera z w
łą
czonym has
ł
em administratora
Po
uruchomieniu programu konfiguracji systemu
zaznaczona jest opcja
Admin Password
(Has
ł
o administratora) i wy
ś
wietlany jest monit o wpisanie has
ł
a.
Je
ż
eli u
ż
ytkownik nie wpisze prawid
ł
owego has
ł
a, mo
ż
liwe b
ę
dzie przegl
ą
danie, ale nie modyfikacja opcji konfiguracji systemu.
Usuwanie lub zmiana bie
żą
cego has
ł
a administratora
Aby zmieni
ć
bie
żą
ce has
ł
o administratora, nale
ż
y zna
ć
to has
ł
o.
1.
Uruchom program konfiguracji systemu
.
2.
Po wy
ś
wietleniu monitu wpisz has
ł
o administratora.
3.
Zaznacz opcj
ę
Admin Password
(Has
ł
o administratora) i za pomoc
ą
klawisza strza
ł
ki w lewo lub w prawo usu
ń
istniej
ą
ce has
ł
o administratora.
Ustawienie zostanie zmienione na
Not Set
(Nieustawione).
Aby przypisa
ć
nowe has
ł
o administratora, nale
ż
y wykona
ć
czynno
ś
ci opisane w sekcji
Przypisywanie has
ł
a administratora
.
4.
Nast
ę
pnie wyjd
ź
z programu konfiguracji systemu.
Wy
łą
czanie zapomnianego has
ł
a i ustawianie nowego has
ł
a
Aby ponownie ustawi
ć
has
ł
o systemowe i/lub administratora, patrz
Usuwanie zapomnianych hase
ł
.
Program konfiguracji systemu
Przegl
ą
d
Z programu konfiguracji systemu mo
ż
na korzysta
ć
:
l
Aby zmieni
ć
informacje na temat konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub usuni
ę
ciu dowolnego sprz
ę
tu
l
W celu ustawienia lub zmiany opcji okre
ś
lanych przez u
ż
ytkownika, np. has
ł
a systemowego
l
Do uzyskiwania informacji na temat aktualnej ilo
ś
ci pami
ę
ci lub ustawiania typu zainstalowanego dysku twardego
Przed korzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca si
ę
zapisa
ć
informacje wy
ś
wietlane na ekranie tego programu, aby mo
ż
na je by
ł
o wykorzysta
ć
w
przysz
ł
o
ś
ci.
Uruchamianie programu konfiguracji systemu
1.
W
łą
cz lub uruchom ponownie komputer.
2.
Gdy zostanie wy
świetlone logo DELL™, naciś
nij natychmiast klawisz <F2>.
Je
ś
li nie zd
ąż
ysz nacisn
ąć
klawisza, zanim zostanie wy
ś
wietlone logo systemu operacyjnego, musisz poczeka
ć
do wy
ś
wietlenia pulpitu Microsoft
®
Windows
®
. Wtedy
zamknij system operacyjny
i spróbuj ponownie.
Ekrany programu konfiguracji systemu
Na ekranie programu konfiguracji systemu wy
ś
wietlane s
ą
aktualne lub modyfikowalne informacje na temat konfiguracji komputera. Informacje na ekranie s
ą
zorganizowane w trzech obszarach: lista opcji, pole aktywnych opcji oraz funkcje klawiszy.
UWAGA:
Aby zapewni
ć
ochron
ę
has
ł
a systemowego przed nieupowa
ż
nionymi zmianami, mo
ż
na wykorzysta
ć
opcj
ę
Password Status
(Stan has
ł
a) w
po
łą
czeniu z opcj
ą
Admin Password
(Has
ł
o administratora).
Options list
(Lista opcji)
Pole to pojawia si
ę
po lewej stronie okna programu konfiguracji
systemu. Jest to pole przewijane z list
ą opcji, które okreś
laj
ą
konfiguracj
ę
komputera, w
tym zainstalowany sprz
ę
t, ustawienia oszcz
ę
dzania energii i funkcje bezpiecze
ń
stwa.
Option Field
(Pole opcji)
To pole zawiera informacje na
temat ka
ż
dej opcji. W tym polu mo
ż
na przegl
ą
da
ć
i zmienia
ć
bie
żą
ce ustawienia.
Sample
This manual is suitable for devices