Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 59 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 261
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
(Naci
ś
nij klawisz F1, aby kontynuowa
ć
lub klawisz F2, aby uruchomi
ć
narz
ę
dzie konfiguracji systemu)
7.
Naci
ś
nij klawisz <F2>, aby uruchomi
ć
program konfiguracji systemu i sprawd
ź
warto
ść
opcji
System Memory
(Pami
ęć
systemowa).
Warto
ść
opcji
System Memory
(Pami
ęć
systemowa) powinna si
ę
zmieni
ć
, aby uwzgl
ę
dnia
ć
nowo zainstalowan
ą
pami
ęć
. Nale
ż
y sprawdzi
ć
now
ą
ca
ł
kowit
ą
ilo
ść
pami
ę
ci. Je
ż
eli tak jest, nale
ż
y przej
ść
do
punktu 9
.
8.
Je
ś
li
łą
czna pojemno
ść
zainstalowanej pami
ę
ci jest nieprawid
ł
owa, wy
łą
cz komputer i od
łą
cz komputer i urz
ą
dzenia peryferyjne od
źródł
a zasilania.
Otwórz pokrywę
komputera i sprawd
ź
zainstalowane modu
ł
y pami
ę
ci, aby si
ę
upewni
ć
,
ż
e s
ą
w
ł
a
ś
ciwie zainstalowane w gniazdach. Nast
ępnie powtórz
czynno
ści z punktów
5
,
6
i
7
.
9.
Je
ś
li suma pami
ę
ci systemowej w opcji
System Memory
jest prawid
ł
owa, naci
ś
nij <Esc> aby zamkn
ąć
program konfiguracji systemu.
10.
Uruchom program
Dell Diagnostics
, aby sprawdzi
ć
, czy modu
ł
y pami
ę
ci dzia
ł
aj
ą
prawid
ł
owo.
Powrót do spisu tre
ś
ci
Sample
This manual is suitable for devices