Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 57 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 261
Adresowanie pami
ę
ci w konfiguracjach 4 GB
Ten komputer obs
ł
uguje maksymalnie 4 GB pami
ę
ci przy wykorzystaniu czterech modu
łów DIMM o pojemności 1 GB lub dwóch modułów DIMM o pojemnoś
ci 2
GB. Obecne systemy operacyjne, takie jak Microsoft
®
Windows
®
XP, mog
ą
wykorzysta
ć
jedynie do 4 GB przestrzeni adresowej; jednak ilo
ść
pami
ę
ci
dost
ę
pnej dla systemu operacyjnego jest nieco mniejsza ni
ż 4 GB. Niektóre elementy wewną
trz komputera wymagaj
ą
przestrzeni adresowej w zakresie 4 GB.
Przestrze
ń adresowa zarezerwowana dla tych elementów nie moż
e by
ć
wykorzystana przez pami
ęć
komputera.
Poni
ż
ej wymieniono elementy wymagaj
ą
ce pami
ę
ci przestrzeni adresowej:
l
Systemowa pami
ęć
ROM
l
APIC (rozszerzony programowalny sterownik z
łą
cza)
l
Zintegrowane urz
ą
dzenia PCI, takie jak z
łą
cza sieciowe lub kontrolery SCSI
l
Karty PCI
l
Karta graficzna
l
Karta PCI Express (o ile dotyczy)
Podczas uruchamiania system BIOS identyfikuje elementy, które wymagają
przestrzeni adresowej. System BIOS dynamicznie oblicza wymagan
ą
ilo
ść
zarezerwowanej przestrzeni adresowej. Nast
ę
pnie odejmuje zarezerwowan
ą
przestrze
ń
adresow
ą
od przestrzeni 4 GB w celu okre
ś
lenia ilo
ś
ci dost
ę
pnej
przestrzeni.
l
Je
ś
li ca
ł
kowita pami
ęć
zainstalowana w komputerze jest mniejsza od dost
ę
pnej przestrzeni, ca
ł
a zainstalowana pami
ęć
jest dost
ę
pna do u
ż
ytku tylko
dla systemu operacyjnego.
l
Je
ś
li ca
ł
kowita pami
ęć zainstalowana w komputerze jest równa lub wię
ksza od dost
ę
pnej przestrzeni adresowej, ma
ł
a cz
ęść
zainstalowanej pami
ę
ci
jest dost
ę
pna do u
ż
ytku dla systemu operacyjnego.
Usuwanie pami
ę
ci
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Delikatnie odchyl zatrzask zabezpieczaj
ą
cy na ka
ż
dym ko
ń
cu z
łą
cza modu
ł
u pami
ę
ci.
3.
Zdejmij pokryw
ę
modu
łów pamię
ci.
Wymiana/dodawanie dodatkowej pami
ę
ci
A
para zgodnych modu
łów pamię
ci w z
łą
czach DIMM1 i DIMM2 (bia
ł
e zatrzaski zabezpieczaj
ą
ce).
B
para zgodnych modu
łów pamię
ci w z
łą
czach DIMM3 i DIMM4 (czarne zatrzaski zabezpieczaj
ą
ce).
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
POUCZENIE:
Je
ś
li podczas dokonywania rozbudowy pami
ę
ci oryginalne modu
ł
y zostan
ą
wyj
ę
te z komputera, nale
ż
y przechowywa
ć
je oddzielnie od
nowych modu
łów, nawet jeś
li zosta
ł
y zakupione od firmy Dell. Je
ś
li to mo
ż
liwe,
nie nale
ż
y
łą
czy
ć
w par
ę
oryginalnego modu
ł
u pami
ę
ci z nowym modu
ł
em.
W przeciwnym razie komputer mo
ż
e nie uruchamia
ć
si
ę
prawid
ł
owo. Nale
ż
y zainstalowa
ć
oryginalne modu
ł
y pami
ę
ci w parach w z
łą
czach DIMM1 i
DIMM2 lub w z
łą
czach DIMM3 i DIMM4.
POUCZENIE:
Wyj
ę
cie modu
łów pamię
ci z gniazd DIMM2 i DIMM4 w komputerze biurkowym wymaga wyj
ę
cia nap
ę
du optycznego (patrz sekcja
Nap
ę
dy
). Niespe
ł
nienie tego wymagania mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie modu
ł
u pami
ę
ci i gniazda DIMM.
UWAGA:
Modu
ł
y pami
ę
ci zakupione od firmy Dell s
ą
obj
ę
te t
ą
sam
ą
gwarancj
ą
, co komputer.
1
modu
ł
pami
ę
ci
2
zatrzask zabezpieczaj
ą
cy (2)
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices