Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 56 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Pami
ęć
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Opis pami
ę
ci DDR2
Adresowanie pami
ę
ci w konfiguracjach 4 GB
Wyjmowanie pami
ę
ci
Replacing/Adding Additional Memory
Informacje dotycz
ące typów pamię
ci obs
ł
ugiwanych przez komputer mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Pami
ęć“
danych technicznych komputera:
l
Dane techniczne komputera w obudowie typu mini
-
wie
ż
a
l
Dane techniczne komputera biurkowego
l
Dane techniczne komputera w obudowie typu SFF
l
Dane techniczne komputera w obudowie typu USFF
Opis pami
ę
ci DDR2
Dwukana
ł
owe modu
ł
y pami
ę
ci DDR2 nale
ż
y instalowa
ć
parami o jednakowym rozmiarze
. Je
ś
li zostan
ą
zainstalowane modu
ł
y pami
ęci DDR2, które mają
róż
n
ą
ilo
ść
pami
ę
ci w ka
ż
dym kanale, komputer b
ę
dzie nadal dzia
ł
a
ł
, ale z nieco zmniejszon
ą
wydajno
ś
ci
ą
. Pojemno
ść
modu
ł
u mo
ż
na sprawdzi
ć
na etykiecie
znajduj
ą
cej si
ę w jego prawym górnym rogu.
Zalecenia dotycz
ą
ce konfiguracji pami
ę
ci:
l
Para zgodnych modu
łów pamię
ci zainstalowanych w z
łą
czach DIMM1 i DIMM2
lub
l
Modu
ł
pami
ę
ci zainstalowany w z
łą
czu DIMM1
lub
l
W przypadku komputerów w obudowie typu mini
-wie
ż
a, biurkowej i SFF jedna para zgodnych modu
łów pamię
ci jest instalowana w z
łą
czach DIMM1 i
DIMM2, a druga zgodna para
w z
łą
czach DIMM3 i DIMM4
Pojedyncze modu
ł
y pami
ę
ci nale
ż
y instalowa
ć
w z
łą
czu DIMM1 (najbli
żej procesora), a dopiero póź
niej w pozosta
ł
ych z
łą
czach.
POUCZENIE:
Przed zainstalowaniem nowych modu
łów pamię
ci nale
ż
y pobra
ć
najnowsz
ą
wersj
ę
systemu BIOS dla tego komputera z witryny pomocy
technicznej firmy Dell pod adresem
support.euro.dell.com
UWAGA:
Modu
ł
y pami
ę
ci DDR2 nale
ż
y zawsze instalowa
ć
w kolejno
ś
ci wskazanej na p
ł
ycie systemowej.
POUCZENIE:
Nie nale
ż
y instalowa
ć
modu
łów pamię
ci ECC. Zainstalowanie ich mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e system si
ę
nie uruchomi lub wp
ł
yn
ą
c na
wydajno
ść
.
UWAGA:
Komputery o obudowie typu USFF posiadaj
ą
tylko dwa gniazda uwa
ż
ane za par
ę
przeplatan
ą
. Komputery w obudowach typu mini-wie
ż
a,
biurkowej i SFF maj
ą
cztery gniazda.
Sample
This manual is suitable for devices