Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 54 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 261
We/wy
wej
ś
cie/wyj
ś
cie
Operacja lub urz
ą
dzenie wprowadzaj
ą
ce i pobieraj
ą
ce dane z komputera. Klawiatury i drukarki s
ą
urz
ą
dzeniami wej
ś
cia/wyj
ś
cia.
Wh
watogodzina
Jednostka miary cz
ę
sto stosowana do okre
ś
lania przybli
ż
onej pojemno
ś
ci akumulatora. Przyk
ł
adowo, akumulator o pojemno
ś
ci 66 Wh
mo
ż
e dostarcza
ć
pr
ą
d o mocy 66 W przez 1 godzin
ę
lub pr
ą
d o mocy 33 W przez 2 godziny.
wirus
Program zaprojektowany do utrudniania pracy lub niszczenia danych przechowywanych na komputerze. Wirus przenosi si
ę
z jednego komputera do
drugiego przez zainfekowany dysk, oprogramowanie pobrane z sieci Internet lub za
łą
czniki w wiadomo
ś
ciach e-mail. W momencie uruchomienia
zainfekowanego programu uruchamiany jest również
osadzony w nim wirus.
Popularnym typem wirusa jest wirus sektora rozruchowego, przechowywany w sektorze rozruchowym dyskietki. Je
ś
li dyskietka b
ę
dzie pozostawiona w
nap
ę
dzie, gdy komputer jest wy
łą
czony, to przy w
łączaniu komputera zostanie on zainfekowany, gdy odczyta sektor rozruchowy dyskietki, w którym powinien
znajdowa
ć
si
ę
system operacyjny. Je
ś
li komputer zostanie zainfekowany, wirus sektora rozruchowego b
ędzie mógł
powiela
ć
si
ę na wszystkie dyskietki, które
b
ę
d
ą odczytywane lub zapisywane, dopóki wirus nie zostanie usunię
ty.
wn
ę
ka modu
ł
owa
Wn
ę
ka obs
ł
uguj
ą
ca urz
ą
dzenia takie jak nap
ę
dy optyczne, drugi akumulator lub modu
ł podróżny Dell TravelLite™.
wyj
ś
cie telewizyjne S-video
Z
łą
cze wykorzystywane do pod
łą
czania telewizora lub cyfrowego urz
ą
dzenia d
ź
wi
ę
kowego do komputera.
X
XGA
rozszerzona macierz graficzna
Standard graficzny obowi
ą
zuj
ący dla kontrolerów i kart graficznych, który obsł
uguje rozdzielczo
ś
ci do 1024 x 768.
Z
zabezpieczenie przeciwprzepi
ę
ciowe
Urz
ą
dzenie zabezpieczaj
ą
ce komputer przed skokami napi
ę
cia wyst
ę
puj
ą
cymi podczas burzy z wy
ł
adowaniami
atmosferycznymi, które mogł
yby przej
ść
do komputera z gniazda elektrycznego. Zabezpieczenia przeciwprzepi
ę
ciowe nie chroni
ą
przed przerwami w dostawie
pr
ą
du lub spadkami napi
ęcia, które wystę
puj
ą
, gdy poziom napi
ę
cia spadnie o wi
ę
cej ni
ż
20%.
Po
łą
czenia sieciowe nie mog
ą
by
ć
chronione przez zabezpieczenia antyprzepi
ę
ciowe. W czasie burzy zawsze nale
ż
y od
łą
cza
ć
kabel sieciowy od z
łą
cza karty
sieciowej.
zamkni
ę
cie systemu
Proces polegaj
ą
cy na zamkni
ęciu okien i programów, zamknię
ciu systemu operacyjnego i wy
łą
czeniu komputera. Je
ś
li komputer
zostanie wy
łą
czony, zanim system zostanie zamkni
ę
ty, mo
ż
e to spowodowa
ć
utrat
ę
danych.
zintegrowane
Zwykle okre
ś
lenie to odnosi si
ę do elementów znajdują
cych si
ę
na p
ł
ycie systemowej komputera. Okre
ślane również
jako
wbudowane
.
z
łą
cze DIN
Okr
ą
g
ł
e z
łą
cze z sze
ś
cioma stykami spe
ł
niaj
ą
ce normy DIN (Deutsche Industrie-
Norm), do którego zazwyczaj podłą
cza si
ę
klawiatur
ę
lub mysz
kablem zako
ń
czonym wtykiem PS/2.
z
łą
cze szeregowe
Port we/wy cz
ę
sto u
ż
ywany do pod
łą
czania do komputera urz
ą
dze
ń
, takich jak cyfrowe urz
ą
dzenia przeno
ś
ne lub aparaty cyfrowe.
ZIF
mocowanie bez u
ż
ycia si
ł
y
Typ gniazda lub z
łącza, który umoż
liwia zamontowanie i usuni
ę
cie uk
ł
adu komputerowego bez stosowania si
ł
y do uk
ł
adu i
do gniazda.
Zip
Popularny format kompresji danych. Pliki skompresowane za pomoc
ą
formatu Zip nazywane s
ą
plikami Zip i zazwyczaj maj
ą
rozszerzenie
.zip
.
Specjalnym rodzajem skompresowanych plików są
pliki samorozpakowuj
ą
ce si
ę
,
które mają
rozszerzenie
.exe
. Samorozpakowuj
ą
cy si
ę
plik mo
ż
na
rozpakowa
ć
, klikaj
ą
c go dwukrotnie.
z
łącze równoległ
e
Port we/wy cz
ę
sto wykorzystywany do pod
łą
czania drukarki do komputera. Z
łą
cze to okre
ślane jest również
jako
port LPT
.
znacznik us
ł
ugi
Etykieta z kodem paskowym naklejona na komputerze, która umoż
liwiaj jego identyfikacj
ę
podczas korzystania z sekcji Dell Support pod
adresem
support.euro.dell.com
lub podczas telefonowania do biura obs
ł
ugi klienta lub pomocy technicznej firmy Dell.
Sample
This manual is suitable for devices