Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 53 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 261
tryb hibernacji
Tryb zarz
ą
dzania energi
ą
,
w którym dane zawarte w pamię
ci s
ą
zapisywane w zarezerwowanym miejscu na dysku twardym, a nast
ę
pnie
komputer zostaje wy
łą
czony. Po ponownym rozruchu komputera informacje z pami
ęci, które został
y zapisane na dysku twardym, s
ą
automatycznie
odtwarzane.
tryb wideo
Tryb okre
ś
laj
ący sposób, w jaki tekst i grafika są
wy
ś
wietlane na monitorze. Oprogramowanie wykorzystuj
ą
ce grafik
ę
, takie jak system
operacyjny Windows, dzia
ła w trybach graficznych, które moż
na zdefiniowa
ć
jako
x
pikseli w poziomie na
y
pikseli w pionie i
z
kolorów. Oprogramowanie
oparte na trybie tekstowym, takie jak edytory tekstu, dzia
ła w trybach graficznych, które moż
na okre
ś
li
ć
jako
x
kolumn na
y
wierszy znaków.
tryb wy
ś
wietlania dualnego
Ustawienie wy
ś
wietlania umo
ż
liwiaj
ą
ce u
ż
ycie drugiego monitora jako rozszerzenia wy
ś
wietlacza. Okre
ślany również
jako
tryb
wy
ś
wietlania rozszerzonego
.
tryb wy
ś
wietlania rozszerzonego
Ustawienie wy
ś
wietlania umo
ż
liwiaj
ą
ce u
ż
ycie drugiego monitora jako rozszerzenia wy
ś
wietlacza. Okre
ślany również
jako
tryb wy
świetlania podwójnego
.
tylko do odczytu
Dane lub pliki, które moż
na przegl
ą
da
ć
,
ale których nie moż
na poddawa
ć
edycji ani usuwa
ć
. Plik mo
ż
e mie
ć
status tylko do odczytu, je
ś
li:
¡
Znajduje si
ę
na zabezpieczonej przed zapisem dyskietce, dysku CD lub dysku DVD.
¡
Umieszczony jest w sieci w katalogu, do którego administrator udzielił
praw tylko wybranym u
ż
ytkownikom.
U
UPS
zasilacz awaryjny
Zapasowe
źródł
o zasilania, stosowane podczas awarii napi
ę
cia w sieci elektrycznej lub jego spadku poni
ż
ej dopuszczalnego
poziomu. UPS podtrzymuje dzia
ł
anie komputera przez ograniczony czas, kiedy brak zasilania w sieci. Systemy UPS zazwyczaj redukuj
ą
przepi
ę
cia, czasami
umo
ż
liwiaj
ą
tak
ż
e regulacj
ę
napi
ę
cia. Ma
ł
e systemy UPS zapewniaj
ą
zasilanie z akumulatora przez kilka minut, umo
ż
liwiaj
ą
c zamkni
ę
cie systemu operacyjnego
komputera.
urz
ą
dzenie
sprz
ę
t, np. nap
ęd dyskowy, drukarka lub klawiatura, któe jest zainstalowane lub podłą
czone do komputera.
urz
ą
dzenie dokuj
ą
ce
Patrz
APR
.
USB
uniwersalna magistrala szeregowa
Interfejs sprz
ę
towy przeznaczony dla urz
ą
dze
ń
o ma
ł
ej szybko
ś
ci, takich jak zgodna z USB klawiatura, mysz,
joystick, skaner, zestaw g
ł
o
śników, drukarka, urzą
dzenia szerokopasmowe (modemy DSL i kablowe), urz
ą
dzenia przetwarzania obrazu lub urz
ą
dzenia pami
ę
ci
masowej. Urz
ą
dzenia pod
łą
czane s
ą
bezpo
ś
rednio do 4-pinowego z
łącza w komputerze lub do wieloportowego koncentratora, który podłą
cza si
ę
do
komputera. Urz
ą
dzenia USB mo
ż
na pod
łą
cza
ć
i od
łą
cza
ć
, gdy komputer jest w
łą
czony, a tak
ż
e spina
ć
w
ł
a
ń
cuch.
UTP
skr
ę
tka nieekranowana
Rodzaj kabla u
ż
ywanego w wi
ę
kszo
ści sieci telefonicznych i w niektórych sieciach komputerowych. Kable są
chronione przed
zak
łóceniami elektromagnetycznymi przez skrę
cenie pary nieekranowanych kabli, a nie os
ł
oni
ę
cie ka
ż
dej pary metalow
ą
os
ł
on
ą
.
UXGA
ultrarozszerzona macierz graficzna
Standard graficzny obowi
ą
zuj
ący dla kontrolerów i kart graficznych, który obsł
uguje rozdzielczo
ś
ci do 1600 x
1200.
V
V
wolt
Miara potencja
ł
u elektrycznego i si
ł
y elektromotorycznej. Napi
ę
cie 1 V wyst
ę
puje, gdy pr
ą
d o nat
ęż
eniu 1 ampera przep
ł
ywa przez przewodnik o
oporze 1 oma.
W
W
wat
Jednostka mocy elektrycznej. Jeden W to 1 amper pr
ą
du o napi
ę
ciu 1 wolta.
Sample
This manual is suitable for devices