Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 52 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 261
S
ScanDisk
Narz
ę
dzie firmy Microsoft s
ł
u
żą
ce do sprawdzenia, czy pliki, foldery i powierzchnia dysku twardego nie zawieraj
ą
b
łędów. Program ScanDisk
uruchamia si
ę
cz
ęsto po ponownym uruchomieniu komputera, który przestał
odpowiada
ć
.
SDRAM
synchroniczna dynamiczna pami
ęć
o dost
ę
pnie swobodnym
Typ pami
ęci DRAM, która jest synchronizowana z optymalną
pr
ę
dko
ś
ci
ą
zegara
procesora.
sekwencja rozruchowa
Kolejno
ść
,
w jakiej komputer sprawdza poszczególne urzą
dzenia, czy mo
ż
na dokona
ć
z nich rozruchu.
skrót —
ikona, która umoż
liwia szybki dost
ę
p do najcz
ęś
ciej u
żywanych programów, plików, folderów oraz dysków. Klikają
c dwukrotnie ikon
ę
umieszczon
ą
na
pulpicie systemu Windows, mo
ż
na otworzy
ć
odpowiedni folder lub plik bez konieczno
ści jego wyszukiwania. Ikony skrótów nie zmieniają lokalizacji plików.
Usuni
ęcie skrótu nie ma wpł
ywu na oryginalny plik. Mo
żna również
zmieni
ć
nazw
ę skrótu.
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface
Format pliku transferu d
ź
wi
ęku cyfrowego, który umoż
liwia transfer d
ź
wi
ę
ku z jednego pliku do drugiego bez
potrzeby dokonywania konwersji do i z formatu analogowego, co mog
ł
oby pogorszy
ć
jako
ść
d
ź
wi
ę
ku.
stacja dysków optycznych —
Stacja dysków, która korzysta z technologii optycznej do odczytywania lub zapisywania danych na dyskach CD, DVD lub
DVD+RW. Nap
ę
dy optyczne to np. nap
ę
dy CD, DVD, CD-RW i hybrydowe nap
ę
dy CD-RW/DVD.
sterownik
Oprogramowanie umo
ż
liwiaj
ą
ce systemowi operacyjnemu sterowanie urz
ą
dzeniami takimi jak drukarka. Wiele urz
ą
dze
ń
nie dzia
ł
a poprawnie,
je
ś
li w komputerze nie ma zainstalowanego prawid
ł
owego sterownika.
sterownik urz
ą
dzenia
Patrz
sterownik
.
stopnie Fahrenheita
System pomiaru temperatury, w którym 32° odpowiadają punktowi zamarzania wody, a 212° —
punktowi wrzenia wody.
SVGA
macierz graficzna super wideo
Standard graficzny obowi
ą
zuj
ący dla kart i kontrolerów grafiki. Typowe rozdzielczoś
ci SVGA to 800 x 600 oraz 1024 x
768.
Liczba kolorów i rozdzielczość
wy
ś
wietlana przez program zale
ż
y od mo
ż
liwo
ś
ci monitora, kontrolera grafiki i jego sterownika, a tak
ż
e od ilo
ś
ci pami
ę
ci
graficznej zainstalowanej w komputerze.
SXGA
super rozszerzona macierz graficzna
Standard graficzny obowi
ą
zuj
ący dla kontrolerów i kart graficznych, który obsł
uguje rozdzielczo
ś
ci do 1280 x
1024.
SXGA+
super rozszerzona macierz graficzna plus
Standard graficzny obowi
ą
zuj
ący dla kontrolerów i kart graficznych, który obsł
uguje rozdzielczo
ś
ci do
1400 x 1050.
T
tapeta
Wzór tł
a lub obrazek umieszczony na pulpicie systemu Windows. Tapet
ę
mo
ż
na zmieni
ć
za pomoc
ą
funkcji Control Panel (Panel sterowania) systemu
Windows. Mo
żna również
zeskanowa
ć
ulubione zdj
ę
cie i utworzy
ć
z niego tapet
ę
.
TAPI
interfejs programistyczny aplikacji telefonicznych
Interfejs, za po
średnictwem którego programy systemu Windows obsł
uguj
ą
rozmaite urz
ą
dzenia
telefoniczne umo
ż
liwiaj
ą
ce transmisje g
ł
osowe, danych, faksu i wideo.
tryb gotowo
ś
ci
Tryb zarz
ą
dzania energi
ą
,
w którym w celu oszczę
dzenia energii wstrzymywane s
ą
wszystkie zb
ę
dne operacje komputera.
tryb graficzny
Tryb wy
świetlania, który zdefiniować
mo
ż
na jako
x
pikseli w poziomie na
y
pikseli w pionie na
z
kolorów. Tryby graficzne mogą
wy
ś
wietla
ć
nieograniczon
ą
liczb
ę
kszta
łtów i czcionek.
Sample
This manual is suitable for devices