Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 51 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 261
program instalacyjny
Program s
ł
u
żą
cy do instalowania i konfigurowania sprz
ę
tu oraz oprogramowania. Programy
setup.exe
oraz
install.exe
s
ą
zawarte w
wi
ę
kszo
ści pakietów oprogramowania systemu Windows.
Program instalacyjny
róż
ni si
ę
od
konfiguracji systemu
.
przeplot pami
ę
ci dyskowej
Technika rozmieszczania danych na wielu nap
ę
dach dyskowych. Przeplot pami
ę
ci dyskowej mo
ż
e przyspieszy
ć
wykonywanie
operacji, przy których pobierane są
dane przechowywane na dysku. Komputery u
ż
ywaj
ą
ce przeplotu pami
ę
ci dyskowej zazwyczaj umo
ż
liwiaj
ą
wybranie
rozmiaru jednostki danych lub zakresu rozk
ł
adania danych.
przerwanie IRQ
żą
danie przerwania
Ś
cie
ż
ka elektroniczna przypisana okre
ś
lonemu urz
ą
dzeniu, za pomoc
ą której urzą
dzenie to mo
ż
e si
ę
komunikowa
ć
z
procesorem. Do ka
ż
dego pod
łą
czonego urz
ą
dzenia musi by
ć
przypisane przerwanie IRQ. Chocia
ż
dwa urz
ą
dzenia mog
ą
mie
ć
przypisane to samo przerwanie
IRQ, to nie mog
ą
one dzia
ł
a
ć
jednocze
ś
nie.
PS/2
Typ z
łą
cza stosowany do pod
łą
czania zgodnej z PS/2 klawiatury, myszy lub klawiatury numerycznej.
PXE
przedrozruchowe
ś
rodowisko wykonawcze
Standard typu WfM (Wired for Management) umo
ż
liwiaj
ą
cy zdaln
ą
konfiguracj
ę
i uruchamianie
komputerów podłączonych do sieci, które nie mają
systemu operacyjnego.
R
radiator
Metalowa p
łytka umieszczona na niektórych procesorach pomagają
ca rozproszy
ć
ciep
ł
o.
RAID
redundant array of independent disks
Metoda zapewnienia nadmiarowo
ś
ci danych. Do najcz
ęściej spotykanych typów RAID należą RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10 i RAID 50.
RAM
pami
ęć
o dost
ę
pie swobodnym
G
łówny obszar, w którym tymczasowo przechowywane są instrukcje i dane programów. Informacje znajdują
ce si
ę
w
pami
ę
ci RAM s
ą
tracone w momencie wy
łą
czenia komputera.
RFI
zak
łócenia czę
stotliwo
ś
ci radiowych
Zak
łócenia generowane na typowych czę
stotliwo
ś
ciach radiowych, a wi
ęc w zakresie od 10 kHz do 100 000 MHz.
Cz
ę
stotliwo
ś
ci radiowe zajmuj
ą
ni
ż
sz
ą
cz
ęść
spektrum cz
ę
stotliwo
ś
ci elektromagnetycznych i s
ą
zak
łócane znacznie częś
ciej ni
ż
promieniowanie o
cz
ę
stotliwo
ś
ciach wy
ż
szych, jak np. fale podczerwone czy
ś
wietlne.
ROM
pami
ęć
tylko do odczytu
Pami
ęć
przechowuj
ąca dane i programy, z której komputer nie moż
e wymaza
ć
zawarto
ś
ci ani zapisa
ć
. Pami
ęć
ROM, w
przeciwie
ń
stwie do pami
ę
ci RAM, zachowuje swoj
ą
zawarto
ść
po wy
łączeniu komputera. Niektóre programy, które mają
istotne znaczenie dla pracy
komputera, znajduj
ą
si
ę
w pami
ę
ci ROM.
rozdzielczo
ść —
Ostro
ść
lub wyrazisto
ść
obrazu wydrukowanego przez drukark
ę
lub wy
ś
wietlanego na monitorze. Im wy
ż
sza rozdzielczo
ść
, tym ostrzejszy
obraz.
rozdzielczo
ść
graficzna
Patrz
rozdzielczo
ść
.
rozruchowy dysk CD
Dysk CD, którego moż
na u
ż
y
ć
do uruchomienia komputera. Rozruchowy dysk CD lub inny dysk CD powinien by
ć
zawsze dost
ę
pny na
wypadek uszkodzenia dysku twardego lub zainfekowania komputera wirusem. Rozruchowymi dyskami CD s
ą
dysk CD
Drivers and Utilities
oraz dysk Resource
CD.
rozszerzona karta PC
Karta PC, która po zainstalowaniu wystaje poza krawę
d
ź
gniazda kart PC.
RPM
obroty na minut
ę —
Liczba obrotów wystę
puj
ą
ca w ci
ą
gu minuty. W obr./min wyra
ż
a si
ę
cz
ę
sto pr
ę
dko
ść dysków twardych.
RTC
zegar czasu rzeczywistego
Zegar zasilany przez bateri
ę
, znajduj
ą
cy si
ę
na p
łycie systemowej, który po wyłą
czeniu komputera przechowuje dat
ę
i
godzin
ę
.
RTCRST
reset zegara czasu rzeczywistego
Zworka na p
łycie systemowej niektórych komputerów, której uż
ycie mo
ż
e czasami u
ł
atwi
ć
usuni
ę
cie
problemów.
Sample
This manual is suitable for devices