Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 50 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 261
Panel sterowania
Narz
ę
dzie systemu Windows umo
ż
liwiaj
ą
ce modyfikowanie ustawie
ń
sprz
ę
tu i systemu operacyjnego, na przyk
ł
ad ustawie
ń
wy
ś
wietlania
obrazu.
partycja
Fizyczny obszar na dysku twardym, który jest przyporządkowany do jednego lub kilku obszarów logicznych, zwanych dyskami logicznymi. Każ
da
partycja mo
ż
e zawiera
ć wiele dysków logicznych.
pasek zada
ń —
Patrz
obszar powiadamiania
.
PCI
po
łączenie elementów zewnę
trznych (Peripheral Component Interconnect)
PCI to magistrala lokalna obs
ł
uguj
ą
ca 32- i 64-bitowe
ś
cie
ż
ki danych.
Zapewnia
ś
cie
ż
ki danych o wysokiej pr
ę
dko
ś
ci pomi
ę
dzy procesorem a urz
ą
dzeniami, takimi jak karty graficzne, nap
ę
dy i urz
ą
dzenia sieciowe.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
Organizacja, która opracował
a standardy kart PC.
piksel
Pojedynczy punkt na ekranie wy
ś
wietlacza. U
ł
o
ż
enie pikseli w wierszach i kolumnach tworzy obraz. Rozdzielczo
ść
graficzna, taka jak 800 x 600,
wyra
ż
ana jest przez liczb
ę
pikseli w poziomie i w pionie.
PIN
osobisty numer identyfikacyjny
Ci
ą
g cyfr i/lub liter u
ż
ywany do ograniczenia nieautoryzowanego dost
ę
pu do sieci komputerowych i innych
zabezpieczonych systemów.
PIO
programowane wej
ś
cie/wyj
ś
cie
Metoda przesy
ł
ania danych pomi
ę
dzy dwoma urz
ądzeniami, w której procesor jest częś
ci
ą ś
cie
ż
ki danych.
POST
automatyczny test komputera po w
łą
czeniu zasilania
Programy diagnostyczne,
ładowane automatycznie przez system BIOS, które wykonują
podstawowe testy g
łównych elementów komputera, takich jak pamięć
, dyski twarde i elementy grafiki. Je
ż
eli w wyniku dzia
łania testów POST ż
adne problemy
nie zostan
ą
wykryte, uruchamianie komputera jest kontynuowane.
plik pomocy
Plik zawieraj
ą
cy informacje opisowe lub instrukcje dotycz
ą
ce okre
ślonego produktu. Niektóre pliki pomocy są
powi
ą
zane z okre
ś
lonym
programem, tak jak
Pomoc
w programie Microsoft Word. Inne pliki pomocy stanowi
ą
niezale
ż
ne
źródł
a referencyjne. Pliki pomocy maj
ą
zazwyczaj
rozszerzenie
.hlp
lub
.chm
.
plik readme
Plik tekstowy do
łą
czony do pakietu oprogramowania lub urz
ą
dzenia. Zazwyczaj plik readme zawiera informacje dotycz
ą
ce instalacji oraz opis
nowych cech produktu oraz poprawek, które nie został
y umieszczone w dokumentacji.
Plug-and-Play
Zdolno
ść
komputera do automatycznego konfigurowania urz
ą
dze
ń
. Technologia Plug and Play umo
ż
liwia automatyczn
ą
instalacj
ę
,
konfiguracj
ę
i zgodno
ść
z istniej
ą
cym sprz
ę
tem, je
ż
eli system BIOS, system operacyjny i wszystkie urz
ą
dzenia s
ą
zgodne z Plug and Play.
p
ł
yta systemowa
G
łówna płytka drukowana w komputerze. Nosi również
nazw
ę
p
ł
yty g
łównej
.
pr
ą
d zmienny
Rodzaj pr
ą
du zasilaj
ą
cego komputer po pod
łą
czeniu kabla zasilacza do gniazda elektrycznego.
pr
ę
dko
ść
magistrali
Wyra
ż
ona w megahercach (MHz) pr
ę
dko
ść
,
która okreś
la, jak szybko mo
ż
na przesy
ł
a
ć
informacje magistral
ą
.
pr
ę
dko
ść
zegara
Podawana w megahercach (MHz) warto
ść
,
która okreś
la pr
ę
dko
ść
dzia
łania elementów komputera podłą
czonych do magistrali
systemowej.
procesor
Komputerowy uk
ład elektroniczny, który interpretuje i wykonuje instrukcje programów. Czasami procesor nazywany jest centralną
jednostk
ą
obliczeniow
ą
(ang. CPU).
program
Oprogramowanie przetwarzaj
ące dane, takie jak arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, baza danych czy gra. Do uruchamiania programów wymagany
jest system operacyjny.
Sample
This manual is suitable for devices