Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 5 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 261
(Nieprawid
ł
owe has
ł
o).
Je
ż
eli u
ż
ytkownik znowu wpisze nieprawid
ł
owe lub niepe
ł
ne has
ł
o systemowe, na ekranie zostanie wy
ś
wietlony ten sam komunikat. Przy trzeciej i kolejnych
próbach wprowadzenia nieprawidł
owego lub niepe
ł
nego has
ł
a systemowego wy
ś
wietlony zostanie nast
ę
puj
ą
cy komunikat:
** Incorrect password. **
(Nieprawid
ł
owe has
ł
o).
Number of unsuccessful password attempts: 3
(Liczba nieudanych prób wprowadzenia hasł
a: 3)
System halted! Must power down.
(System zatrzymany! Nale
ż
y wy
łą
czy
ć
zasilanie).
Nawet po wy
łą
czeniu i w
łą
czeniu komputera po ka
ż
dym wpisaniu nieprawid
ł
owego lub niepe
ł
nego has
ł
a systemowego wy
ś
wietlony zostanie powy
ż
szy
komunikat.
Usuwanie lub zmienianie istniej
ą
cego has
ł
a systemowego
1.
Przejd
ź
do konfiguracji systemu
.
2.
Zaznacz opcj
ę
Has
ł
o systemowe
i naci
ś
nij klawisz <Enter>.
3.
Po pojawieniu si
ę
odpowiedniego komunikatu wpisz has
ł
o systemowe.
4.
Dwukrotnie naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby skasowa
ć
istniej
ą
ce has
ł
o systemowe. Warto
ść
ustawienia zmienia si
ę
na
Nie ustawione
.
Pojawienie si
ę
warto
ś
ci
Nie ustawione
oznacza,
ż
e has
ł
o systemowe zosta
ł
o usuni
ę
te. Je
ś
li warto
ść
Nie ustawione
nie zostanie wy
ś
wietlona, wci
ś
nij
klawisze <Alt><b>, aby ponownie uruchomi
ć
komputer, a nast
ępnie powtórz kroki 3 i 4.
5.
Aby przypisa
ć
nowe has
ł
o, post
ę
puj zgodnie z procedur
ą
opisan
ą
w punkcie
Przypisywanie has
ł
a systemowego
.
6.
Wyjd
ź
z konfiguracji systemu.
Has
ł
o administratora
Ustawienia opcji
Nie mo
ż
na zmieni
ć
ani wprowadzi
ć
nowego has
ł
a administratora, je
ż
eli wy
świetlana jest jedna z dwóch poniż
szych opcji:
l
Set
(Ustawione)
Has
ł
o administratora zosta
ł
o przypisane.
l
Disabled
(Wy
łą
czone)
Has
ł
o administratora wy
łą
czono przez ustawienie zworek na p
ł
ycie systemowej.
Has
ł
o administratora mo
ż
na ustawi
ć
tylko wtedy, gdy wy
ś
wietlana jest poni
ż
sza opcja:
l
Not Set
(Nieustawione)
Has
ł
o dost
ę
pu do systemu nie zosta
ł
o przypisane, a zworka na p
ł
ycie systemowej znajduje si
ę
w po
ł
o
ż
eniu aktywacji
(ustawienie domy
ś
lne).
Przypisywanie has
ł
a administratora
Has
ł
o administratora
mo
ż
e by
ć
takie samo jak has
ł
o systemowe.
1.
Uruchom program konfiguracji systemu
i sprawd
ź
, czy opcja
Admin Password
(Has
ł
o administratora) jest ustawiona na
Not Set
(Nieustawione).
2.
Zaznacz opcj
ę
Admin Password
(Has
ł
o administratora) i naci
ś
nij klawisz strza
ł
ki w lewo lub w prawo.
Zostanie wy
ś
wietlony monit o wpisanie i potwierdzenie has
ł
a. Na znaki niedozwolone komputer reaguje sygna
ł
em d
ź
wi
ę
kowym.
3.
Wpisz, a nast
ę
pnie potwierd
ź
has
ł
o.
Po potwierdzeniu has
ł
a ustawienie opcji
Admin Password
(Has
ł
o administratora) zmieni si
ę
na
Set
(Ustawione). Przy nast
ę
pnym
uruchomieniu
programu konfiguracji systemu
zostanie wy
ś
wietlony monit o podanie has
ł
a administratora.
4.
Nast
ę
pnie wyjd
ź
z programu konfiguracji systemu.
UWAGA:
Aby zapewni
ć
lepsz
ą
ochron
ę
komputera przed nieupowa
ż
nionymi zmianami, mo
ż
na wykorzysta
ć
opcj
ę
Password Status
(Stan has
ł
a) w
powi
ą
zaniu z
has
ł
em systemowym
i
has
ł
em administratora
.
UWAGA:
Je
ż
eli te dwa has
ł
a s
ą róż
ne, has
ł
a administratora mo
ż
na u
ż
ywa
ć
jako zast
ę
pczego has
ł
a systemowego. Natomiast has
ł
a systemowego nie
mo
ż
na u
ż
ywa
ć
zamiast has
ł
a administratora.
Sample
This manual is suitable for devices