Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 49 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 261
nap
ę
d DVD
Nap
ę
d wykorzystuj
ą
cy optyczn
ą
technologi
ę odczytu danych z dysków DVD i CD.
nap
ę
d DVD+RW
Nap
ę
d mog
ą
cy odczytywa
ć
dyski DVD i wi
ę
kszo
ść
no
śników CD oraz zapisywać
dyski DVD+RW (DVD wielokrotnego zapisu).
nap
ę
d dyskietek
Nap
ę
d dyskietek mo
ż
e odczytywa
ć
i zapisywa
ć
dyskietki.
nap
ę
d dysku twardego
Nap
ę
d odczytuj
ą
cy i zapisuj
ą
cy dane na dysku twardym. Terminy nap
ę
d dysku twardego i dysk twardy s
ą
cz
ę
sto stosowane
zamiennie.
nap
ę
d Zip
Nap
ę
d dyskietek o wysokiej pojemno
ś
ci opracowany przez firm
ę
Iomega Corporation, wykorzystuj
ą
cy 3,5-calowe dyski wymienne nazwane
dyskami Zip. Dyski Zip s
ą
nieco wi
ę
ksze ni
ż
zwyk
ł
e dyskietki, oko
ł
o dwa razy grubsze i mog
ą
pomie
ś
ci
ć
do 100 MB danych.
NIC
Patrz
karta
sieciowa
.
ns
nanosekunda
Miara czasu równa jednej miliardowej częś
ci sekundy.
NVRAM
nieulotna pami
ęć
o dost
ę
pie swobodnym
Typ pami
ęci, który przechowuje dane, gdy komputer jest wyłą
czony lub utraci zewn
ę
trzne
źródł
o
zasilania. Pami
ęć
NVRAM jest stosowana do przechowywania informacji dotycz
ą
cych konfiguracji komputera, takich jak data, godzina i inne ustawione przez
u
ż
ytkownika opcje konfiguracji systemu.
O
obszar powiadomie
ń —
Cz
ęść
paska zada
ń
systemu Windows zawieraj
ą
ca ikony umo
ż
liwiaj
ą
ce szybki dost
ęp do programów i funkcji komputera, takich jak
zegar, regulacja g
ł
o
ś
no
ś
ci i stan drukowania. Okre
ślany również
jako
pasek zada
ń
.
odtwarzacz CD
Oprogramowanie wykorzystywane do odtwarzania muzycznych dysków CD. Okno odtwarzacza CD zawiera przyciski sterowania
odtwarzaniem dysku CD.
odtwarzacz DVD
Oprogramowanie wykorzystywane do ogl
ądania filmów DVD. Okno odtwarzacza DVD zawiera przyciski do sterowania odtwarzaniem filmu.
oprogramowanie
Dowolny element, który moż
e by
ć
przechowywany w formie elektronicznej, np. pliki lub programy komputerowe.
oprogramowanie antywirusowe
Program przeznaczony do identyfikowania wirusów, poddawania ich kwarantannie i/lub usuwania z komputera.
P
pami
ęć —
Obszar tymczasowego przechowywania danych znajduj
ą
cy si
ę
wewn
ą
trz komputera. Poniewa
ż
dane w pami
ę
ci nie s
ą
trwa
ł
e, zalecane jest, aby
cz
ę
sto zapisywa
ć
pliki podczas pracy nad nimi i aby zapisywa
ć
pliki przed wy
łą
czeniem komputera. Komputer mo
ż
e zawiera
ć wiele rodzajów pamię
ci, takich jak
RAM, ROM i pami
ęć
graficzna. Cz
ę
sto s
ł
owo pami
ęć
jest u
ż
ywane jako synonim pami
ę
ci RAM.
pami
ęć
podr
ę
czna
Specjalny mechanizm przechowywania danych umo
ż
liwiaj
ą
cy bardzo szybki dost
ę
p do nich. Mo
ż
e to by
ć
zarezerwowana sekcja pami
ę
ci
g
łównej lub niezależ
ne urz
ą
dzenie. Pami
ęć
podr
ę
czna zwi
ę
ksza efektywno
ść
wielu operacji procesora.
pami
ęć
podr
ę
czna pierwszego poziomu (L1 cache)
Podstawowa pami
ęć
podr
ę
czna znajduj
ą
ca si
ę
wewn
ą
trz procesora.
pami
ęć
podr
ę
czna drugiego poziomu (L2 cache)
Dodatkowa pami
ęć
podr
ęczna, która moż
e znajdowa
ć
si
ę
na zewn
ą
trz procesora lub mo
ż
e by
ć
cz
ęś
ci
ą
jego architektury.
pami
ęć
wideo
Pami
ęć
sk
ł
adaj
ą
ca si
ę
z uk
ładów pamię
ci, przeznaczona dla funkcji wideo. Pami
ęć
wideo jest zazwyczaj szybsza ni
ż
pami
ęć
systemowa. Ilo
ść
zainstalowanej pami
ę
ci wideo ma g
łównie wpł
yw na ilo
ść kolorów, jakie program moż
e wy
ś
wietli
ć
.
Sample
This manual is suitable for devices