Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 48 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 261
magistrala
Ś
cie
ż
ka komunikacyjna pomi
ę
dzy elementami komputera.
magistrala FSB
Ś
cie
ż
ka transmisji danych i interfejs fizyczny pomi
ę
dzy procesorem i pami
ę
ci
ą
RAM.
magistrala lokalna
Magistrala danych zapewniaj
ą
ca urz
ą
dzeniom wysok
ą
przepustowo
ść
w komunikacji z procesorem.
mapowanie pami
ę
ci
Proces, za pomoc
ą którego podczas uruchamiania komputer przypisuje miejscom fizycznym adresy pamię
ci. Nast
ę
pnie urz
ą
dzenia i
oprogramowanie mog
ą
zidentyfikowa
ć
informacje udost
ę
pniane procesorowi.
Mb
megabit
(pisane jako Mb) Miara pojemno
ś
ci uk
ładów pamięci równa 1024 Kb.
Mb/s
megabity na sekund
ę —
(
pisane jako Mb/s) Jeden milion bitów na sekundę
. Miara ta jest zazwyczaj wykorzystywana do okre
ś
lania pr
ę
dko
ś
ci
transmisji modemów i sieci.
MB
megabajt
Miara przechowywania danych równa 1 048 576 bajtom. 1 MB jest równy 1024 KB. W odniesieniu do pojemności dysków twardych jest ona
cz
ę
sto zaokr
ąglana do 1 000 000 bajtów.
MB/s
megabajty na sekund
ę —
Milion bajtów na sekundę
. W tych jednostkach podaje si
ę
zazwyczaj pr
ę
dko
ść
przesy
ł
u danych.
MHz
megaherc
Jednostka miary cz
ę
stotliwo
ści równa milionowi cykli na sekundę
. Szybko
ści procesorów, magistrali i interfejsów komputera są
cz
ę
sto
mierzone w MHz.
modem
Urz
ą
dzenie umo
ż
liwiaj
ą
ce komputerowi komunikowanie si
ę
z innymi komputerami za po
średnictwem analogowych linii telefonicznych. Wyróż
nia si
ę
trzy typy modemów: zewnę
trzne, karty PC oraz wewn
ę
trzne. Modemu u
ż
ywa si
ę
zazwyczaj do
łą
czenia z sieci
ą
Internet i wymiany poczty e-mail.
modu
ł
pami
ę
ci
Ma
ł
a p
ł
ytka drukowana zawieraj
ą
ca uk
ł
ady scalone pami
ęci, którą
pod
łą
cza si
ę
do p
ł
yty systemowej.
modu
ł podróż
ny
Plastikowe urz
ą
dzenie przeznaczone do wk
ł
adania do wn
ę
ki modu
ł
owej komputera przeno
ś
nego w celu zmniejszenia wagi komputera.
monitor
Podobne do telewizora urz
ą
dzenie o wysokiej rozdzielczo
ści, na którym wyś
wietlane s
ą
informacje wyj
ś
ciowe komputera.
ms
milisekunda
Miara czasu równa jednej tysię
cznej cz
ęś
ci sekundy. W milisekundach mierzy si
ę
czas dost
ę
pu urz
ą
dze
ń
pami
ę
ci masowej.
mysz
Urz
ą
dzenie wskazuj
ące, które steruje ruchem kursora na ekranie. Zazwyczaj, aby przesunąć
wska
ź
nik lub kursor na ekranie, przesuwa si
ę
mysz po
twardej, p
ł
askiej powierzchni.
N
nap
ę
d CD
Nap
ę
d wykorzystuj
ą
cy optyczn
ą
technologi
ę odczytu danych z dysków CD.
nap
ę
d CD-RW
Nap
ę
d mog
ą
cy odczytywa
ć
dyski CD oraz zapisywa
ć
dyski CD-RW (wielokrotnego zapisu) i CD-R (jednokrotnego zapisu). Dyski CD-RW mo
ż
na
zapisywa
ć
wielokrotnie, natomiast dyski CD-R mo
ż
na zapisa
ć
tylko raz.
nap
ę
d CD-RW/DVD
Nap
ę
d nazywany czasem nap
ę
dem hybrydowym lub nap
ędem combo, na którym moż
na odczytywa
ć
dyski CD i DVD oraz zapisywa
ć
dyski CD-RW (wielokrotnego zapisu) i CD-R (jednokrotnego zapisu). Dyski CD-RW mo
ż
na zapisywa
ć
wielokrotnie, natomiast dyski CD-R mo
ż
na zapisa
ć
tylko
raz.
Sample
This manual is suitable for devices