Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 47 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 261
karta PC
Wymienna karta we/wy zgodna ze standardem PCMCIA. Popularnymi typami kart PC s
ą
modemy i karty sieciowe.
karta rozszerzenia
Karta z uk
ładami elektronicznymi, którą
instaluje si
ę
w gnie
ź
dzie rozszerzenia na p
łycie systemowej niektórych komputerów w celu
zwi
ę
kszenia mo
ż
liwo
ś
ci komputera. Kartami rozszerze
ń
s
ą
np. karty graficzne, karty modemu i karta d
ź
wi
ę
kowa.
karta sieciowa
Uk
ł
ad elektroniczny obs
ł
uguj
ą
cy sie
ć
. Komputer mo
ż
e by
ć
wyposa
ż
ony w kart
ę
sieciow
ą
wbudowan
ą
na p
ł
ycie systemowej lub kart
ę
PC
zawieraj
ą
c
ą
w sobie kart
ę
sieciow
ą
.
Karta sieciowa nazywana jest również
kontrolerem NIC
(Network Interface Controller).
KB
kilobajt
Jednostka danych równa 1024 bajtom, czę
sto okre
ślana jest jako 1000 bajtów.
Kb
kilobit
(
pisane jako Kb) Jednostka danych równa 1024 bitom. Jest to miara pojemnoś
ci uk
ładów scalonych pamię
ci.
kHz
kiloherc
(pisane jako kHz) Miara cz
ę
stotliwo
ści równa 1000 Hz.
Kod ekspresowej us
ł
ugi
Kod numeryczny znajduj
ą
cy si
ę na naklejce na komputerze firmy Dell™. Kod ESC należ
y poda
ć
, kontaktuj
ą
c si
ę
z firm
ą
Dell w celu
uzyskania pomocy technicznej. Nie w ka
ż
dym kraju us
ł
uga kodu ESC firmy Dell jest dost
ę
pna.
kombinacja klawiszy
Polecenie wymagaj
ą
ce naci
ś
ni
ę
cia kilku klawiszy naraz.
konfiguracja systemu
Program narz
ę
dziowy stanowi
ą
cy interfejs pomi
ę
dzy sprz
ę
tem komputera, a systemem operacyjnym. Program konfiguracji systemu
umo
żliwia skonfigurowanie w systemie BIOS opcji, które mogą
by
ć
wybierane przez u
żytkowników, takich jak data i godzina lub hasł
o systemowe. Je
ś
li nie
wiadomo, jaki efekt w komputerze wywo
ł
a zmiana danego ustawienia, nie nale
ż
y go w tym programie zmienia
ć
.
kontroler
Uk
ł
ady scalone steruj
ą
ce przep
ł
ywem danych mi
ę
dzy procesorem a pami
ę
ci
ą
lub pomi
ę
dzy procesorem a urz
ą
dzeniami.
kontroler grafiki
Uk
ł
ad na karcie graficznej lub na p
łycie systemowej (w komputerach ze zintegrowanym kontrolerem grafiki), który w połą
czeniu z
monitorem umo
ż
liwia komputerowi wy
ś
wietlanie grafiki.
kopia zapasowa
Kopia pliku programu lub danych na dyskietce, dysku CD lub dysku twardym. Regularne wykonywanie kopii zapasowych plików danych z
dysku twardego jest wskazanym
ś
rodkiem ostro
ż
no
ś
ci.
kursor
Znacznik na wy
ś
wietlaczu lub ekranie okre
ś
laj
ący, w którym miejscu wykonana zostanie czynność
okre
ś
lona przez dane z klawiatury, panelu
dotykowego lub myszy. Kursor przybiera zazwyczaj posta
ć
migaj
ą
cej ci
ą
g
ł
ej linii, znaku podkre
ś
lenia albo ma
ł
ej strza
ł
ki.
L
LAN
sie
ć
lokalna
Sie
ć
komputerowa obejmuj
ą
ca niewielki obszar. Sie
ć
LAN jest zazwyczaj ograniczona do budynku lub kilku s
ą
siaduj
ących budynków. Sieć
LAN mo
ż
e by
ć
pod
łą
czona do innej sieci LAN na dowoln
ą
odleg
ł
o
ść
za pomoc
ą
linii telefonicznych i fal radiowych; takie po
łą
czone ze sob
ą
sieci LAN tworz
ą
sie
ć
rozleg
łą
(WAN).
LCD
wy
ś
wietlacz ciek
ł
okrystaliczny
Technologia stosowana w komputerach przeno
ś
nych i p
ł
askich wy
ś
wietlaczach panelowych.
LED
dioda
ś
wiec
ą
ca
Element elektroniczny emituj
ą
cy
ś
wiat
ł
o sygnalizuj
ą
ce stan komputera.
LPT
terminal drukowania wierszowego
Oznaczenie po
łączenia równoległ
ego do drukarki lub innego urz
ądzenia równoległ
ego.
M
Sample
This manual is suitable for devices