Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 46 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 261
G
grawitacja
Miara wagi i si
ł
y.
GB
gigabajt
Jednostka ilo
ści danych równa 1 024 MB (1 073 741 824 bajty). W odniesieniu do pojemności dysków twardych jest ona czę
sto zaokr
ą
glana
do 1 000 000 bajtów.
GHz
gigaherc
Jednostka miary cz
ę
stotliwo
ści równa miliard Hz lub tysią
c MHz. Szybko
ść procesorów, magistrali i interfejsów komputera jest czę
sto
mierzona w GHz.
gniazdo rozszerze
ń —
Z
łą
cze na p
łycie systemowej (w niektórych komputerach), w którym instaluje się
kart
ę
rozszerze
ń
, pod
łą
czaj
ą
c j
ą w ten sposób do
magistrali systemowej.
GUI
Graficzny interfejs u
ż
ytkownika
Oprogramowanie kontaktuj
ą
ce si
ę
z u
ż
ytkownikiem za pomoc
ą
menu, okien i ikon. Wi
ę
kszo
ść programów
pracuj
ą
cych w systemach operacyjnych Windows wykorzystuje interfejsy GUI.
H
HTML
j
ę
zyk znakowania hipertekstowego
Zestaw kodów umieszczonych w witrynie internetowej sieci Web i przeznaczonych do wyś
wietlania w
przegl
ą
darce internetowej.
HTTP
hipertekstowy protokół
transferu
Protokół wymiany plików mię
dzy komputerami pod
łą
czonymi do sieci Internet.
Hz
herc
Jednostka miary cz
ę
stotliwo
ś
ci odpowiadaj
ą
ca 1 cyklowi na sekund
ę
. Komputery i urz
ą
dzenia elektroniczne cz
ę
sto mierzone s
ą
za pomoc
ą
kiloherców (kHz), megaherców (MHz), gigaherców (GHz) oraz teraherców (THz).
I
IC
Industry Canada
Kanadyjski organ regulacyjny odpowiedzialny za kontrol
ę
emisji promieniowania wydzielanego przez urz
ą
dzenia elektroniczne,
podobnie jak FCC w USA.
IC
uk
ł
ad scalony
Pół
przewodnikowa p
ł
ytka lub uk
ł
ad z wbudowanymi tysi
ącami lub milionami miniaturowych elementów elektronicznych, których uż
ywa
si
ę
w sprz
ę
cie komputerowym, audio i wideo.
IDE
zintegrowana elektronika urz
ą
dze
ń —
Standard interfejsu urz
ą
dze
ń
pami
ęci masowej, zgodnie z którym kontroler jest zintegrowany z napę
dem dysku
twardego lub nap
ę
dem CD-ROM.
IrDA
Infrared Data Association
Organizacja, która opracowuje mię
dzynarodowe standardy komunikacji w podczerwieni.
ISP
us
ł
ugodawca internetowy
Firma oferuj
ą
ca dost
ę
p do swojego serwera, w celu bezpo
ś
redniego po
łą
czenia si
ę
z sieci
ą
Internet, wysy
ł
ania i
odbierania poczty e-mail oraz przegl
ą
dania witryn sieci Web. Zazwyczaj ISP oferuje za op
ł
at
ą
pakiet oprogramowania, nazw
ę
u
ż
ytkownika i telefoniczne
numery dost
ę
powe.
K
karnet
Jest to mi
ędzynarodowy dokument celny, który ułatwia tymczasowy import produktu do innych krajów. Jest również
znany jako
paszport handlowy
.
karta inteligentna
Karta, na której umieszczono mikroprocesor i ukł
ad pami
ę
ci. Karty inteligentne mog
ą
by
ć
u
ż
ywane do uwierzytelniania u
ż
ytkownika na
komputerze obs
ł
uguj
ą
cym karty inteligentne.
Sample
This manual is suitable for devices