Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 45 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 261
dysk CD-RW
dysk CD wielokrotnego zapisu
Dysk CD, na którym moż
na wielokrotnie zapisywa
ć
dane. Na dysku CD-RW mo
ż
na zapisa
ć
dane, a nast
ę
pnie
wymaza
ć
je i zast
ą
pi
ć
(zapisa
ć
ponownie).
dysk DVD+RW
Odmiana dysku DVD wielokrotnego zapisu. Na dysku DVD+RW mo
ż
na zapisa
ć
dane, a nast
ę
pnie wymaza
ć
je i zast
ą
pi
ć
(zapisa
ć
ponownie).
Technologia DVD+RW róż
ni si
ę
od technologii DVD-RW.
dysk rozruchowy
Dysk, którego moż
na u
ż
y
ć
do uruchomienia komputera. Rozruchowy dysk CD lub inny dysk CD powinien by
ć
zawsze dost
ę
pny na
wypadek uszkodzenia dysku twardego lub zainfekowania komputera wirusem.
E
ECC
sprawdzanie i korekcja b
łędów —
Typ pami
ę
ci zawieraj
ą
cy specjalne uk
ł
ady testuj
ą
ce poprawno
ść
danych podczas ich przesy
ł
ania do i z pami
ę
ci.
ECP
port o rozszerzonych mo
ż
liwo
ś
ciach
Typ z
łącza równoległ
ego zapewniaj
ą
cy ulepszon
ą
dwukierunkow
ą
transmisj
ę
danych. Port ECP, podobnie jak
EPP, podczas transferu danych wykorzystuje bezpo
ś
redni dost
ę
p do pami
ę
ci, co cz
ę
sto wp
ł
ywa korzystnie na wydajno
ść
.
edytor tekstu
Program wykorzystywany do tworzenia i edycji plików zawierają
cych tylko tekst, na przyk
ł
ad Notatnik w systemie Windows wykorzystuje
edytor tekstu. Edytory tekstu nie umo
ż
liwiaj
ą
zazwyczaj zawijania wierszy czy formatowania tekstu (podkre
ś
lania, zmiany czcionek itp).
EIDE
udoskonalona zintegrowana elektronika urz
ą
dze
ń —
Ulepszona wersja interfejsu IDE wykorzystywanego przez nap
ędy dysków twardych i CD.
EMI
zak
łócenia elektromagnetyczne —
Zak
łócenia elektryczne spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym.
ENERGY STAR
® —
Wymagania Agencji Ochrony
Ś
rodowiska (Environmental Protection Agency) dotycz
ące ogólnego zuż
ycia energii elektrycznej.
EPP
udoskonalony port równoległ
y
Typ z
łącza równoległ
ego zapewniaj
ą
cy dwukierunkow
ą
transmisj
ę
danych.
ESD
wy
ł
adowanie elektrostatyczne
Nag
ł
e roz
ł
adowanie
ł
adunku elektrostatycznego. Wy
ł
adowanie elektrostatyczne mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie
uk
ładów scalonych znajdują
cych si
ę
w komputerze i sprz
ę
cie komunikacyjnym.
F
FCC
Federal Communications Commission
Agencja rz
ądu USA odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów zwią
zanych z komunikacj
ą
i okre
ś
laj
ą
cych
ilo
ść
promieniowania, jak
ą
mog
ą
emitowa
ć
komputery i inny sprz
ę
t elektroniczny.
folder
Miejsce na dysku lub w nap
ę
dzie s
ł
u
żące do organizowania i grupowania plików. Pliki w folderze mogą
by
ć
przegl
ą
dane i porz
ą
dkowane na wiele
sposobów, np. alfabetycznie, wedł
ug dat lub wed
ług rozmiarów.
formatowanie
Proces przygotowania nap
ędu lub dysku do przechowywania plików. Podczas formatowania napę
du lub dysku znajduj
ą
ce si
ę
na nim
informacje s
ą
tracone.
FTP
protokół transferu plików —
Standardowy protokół internetowy stosowany do wymiany plików mię
dzy komputerami pod
łą
czonymi do sieci Internet.
G
Sample
This manual is suitable for devices