Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 44 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 261
C
skala Celsjusza
System pomiaru temperatury, w którym 0° odpowiada temperaturze zamarzania wody, a 100° temperaturze wrzenia wody.
CD-R
Dysk CD jednokrotnego zapisu
Dysk CD, na którym moż
na nagrywa
ć
dane. Dane mog
ą
zosta
ć
nagrane na dysk CD-R tylko jednorazowo. Po
nagraniu nie b
ę
dzie mo
ż
na usun
ąć
lub nadpisa
ć
danych.
chroniony przed zapisem
Pliki lub no
śniki, które nie mogą
zosta
ć
zmienione. Zabezpieczenie przed zapisem pozwala unikn
ąć
modyfikacji lub zniszczenia
danych. Aby ochroni
ć
przed zapisem dyskietk
ę
3,5 cala, nale
ż
y przesun
ąć
blokad
ę
zabezpieczaj
ą
c
ą
przed zapisem na pozycj
ę
otwart
ą
.
COA
certyfikat autentyczno
ś
ci (Certificate of Authenticity)
Kod alfanumeryczny systemu Windows znajduj
ą
cy si
ę
na naklejce na komputerze. Certyfikat
autentyczno
ś
ci mo
ż
e by
ć potrzebny przy instalacji lub ponownej instalacji systemu operacyjnego. Nazywany jest również
Kluczem produktu
lub
Identyfikatorem
produktu
.
CRIMM
modu
ł
pami
ę
ci z ci
ą
g
łą łączówką
typu rambus
Specjalny modu
ł
pozbawiony uk
ładów scalonych pamię
ci s
ł
u
żą
cy do wype
ł
niania nieu
ż
ywanych
gniazd RIMM.
czas pracy akumulatora
Liczony w minutach lub godzinach okres, przez który akumulator komputera przenoś
nego utrzymuje energi
ę
i jest w stanie zasila
ć
komputer.
cz
ę
stotliwo
ść
od
ś
wie
ż
ania
Cz
ę
stotliwo
ść
, mierzona w Hz, z jak
ą
od
ś
wie
ż
ane s
ą
poziome linie ekranu (czasami jest ona okre
ś
lana jako
cz
ę
stotliwo
ść
pionowa
). Im wy
ż
sza jest cz
ę
stotliwo
ść
od
ś
wie
ż
ania, tym mniejsze migotanie jest widziane przez ludzkie oko.
czujnik podczerwieni
Port umo
ż
liwiaj
ą
cy przesy
ł
anie danych mi
ę
dzy komputerem a urz
ą
dzeniem obs
ł
uguj
ą
cym komunikacj
ę
w podczerwieni bez u
ż
ycia
po
łą
czenia kablowego.
D
DDR SDRAM
pami
ęć SDRAM o podwójnej prę
dko
ś
ci danych
Typ pami
ęci SDRAM, który podwaja liczbę cykli przetwarzania pakietów danych, zwię
kszaj
ą
c
wydajno
ść
systemu.
DMA
bezpo
ś
redni dost
ę
p do pami
ę
ci
Kana
ł
umo
ż
liwiaj
ą
cy przesy
ł
anie danych okre
ś
lonego typu pomi
ę
dzy pami
ę
ci
ą
RAM a urz
ą
dzeniem, z pomini
ę
ciem
procesora.
DMTF
Distributed Management Task Force
Konsorcjum producentów sprzę
tu i oprogramowania zajmuj
ą
ce si
ę projektowaniem standardów zarzą
dzania
ś
rodowiskami rozproszonych stacji roboczych, sieci, przedsi
ę
biorstw i Internetu.
domena
Grupa komputerów, programów i urzą
dze
ń sieciowych, które są
zarz
ą
dzane jako ca
ł
o
ść i które obowią
zuj
ą wspólne zasady i procedury korzystania
przez okre
ś
lon
ą
grup
ę
u
żytkowników. Uż
ytkownik loguje si
ę
do domeny w celu uzyskania dost
ępu do jej zasobów.
DRAM
dynamiczna pami
ęć
o dost
ę
pie swobodnym
Pami
ęć
przechowuj
ą
ca informacje w uk
ł
adach scalonych zawieraj
ą
cych kondensatory.
DSL
cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line)
Technologia umo
ż
liwiaj
ą
ca sta
ł
e po
łą
czenie internetowe o du
ż
ej szybko
ś
ci poprzez analogow
ą
lini
ę
telefoniczn
ą
.
DVD
uniwersalny dysk cyfrowy
Dysk zazwyczaj u
żywany do przechowywania filmów. Dyski DVD są
dwustronne, podczas gdy dyski CD s
ą
jednostronne.
Nap
ę
dy DVD odczytuj
ą również
wi
ę
kszo
ść
no
śników CD.
DVI
cyfrowy interfejs grafiki
Standard cyfrowej transmisji pomi
ę
dzy komputerem a cyfrowym wy
ś
wietlaczem wideo. Karta DVI dzia
ł
a, korzystaj
ą
c ze
zintegrowanej architektury grafiki w komputerze.
dysk CD
Dysk kompaktowy
No
ś
nik optyczny do przechowywania danych, zazwyczaj u
ż
ywany do przechowywania oprogramowania lub muzyki.
Sample
This manual is suitable for devices