Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 43 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
S
ł
owniczek
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Poj
ę
cia zawarte w tym s
ł
owniczku podano jedynie w celach informacyjnych i mog
ą
one, ale nie musz
ą
opisywa
ć
funkcji dotycz
ą
cych danego komputera.
A
ACPI
zaawansowany interfejs konfiguracji i zasilania
Specyfikacja okre
ś
laj
ą
ca sposoby zarz
ą
dzania energi
ą
,
zgodnie z którą
systemy operacyjne
Microsoft
®
Windows
®
prze
łą
czaj
ą
komputer w stan gotowo
ś
ci lub hibernacji w celu zmniejszenia ilo
ś
ci energii elektrycznej przydzielanej ka
ż
demu urz
ą
dzeniu
pod
łą
czonemu do komputera.
adres pami
ę
ci
Okre
ś
lone miejsce w pami
ęci RAM, w którym dane są
tymczasowo przechowywane.
adres We/Wy
Adres w pami
ę
ci RAM zwi
ą
zany z okre
ś
lonym urz
ą
dzeniem (takim jak z
łą
cze szeregowe, z
łącze równoległ
e lub gniazdo rozszerze
ń
)
umo
ż
liwiaj
ą
cy komunikowanie si
ę
procesora z tym urz
ą
dzeniem.
AGP
port przyspieszania grafiki
Dedykowany port graficzny umo
ż
liwiaj
ą
cy wykorzystanie pami
ę
ci systemowej podczas wykonywania zada
ń
zwi
ą
zanych z
grafik
ą
. Dzi
ę
ki AGP uzyskuje si
ę
p
ł
ynny obraz wideo w rzeczywistych kolorach, poniewa
ż łą
czno
ść
mi
ę
dzy uk
ł
adami karty graficznej a pami
ę
ci
ą
komputera
odbywa si
ę
przy wykorzystaniu szybkiego interfejsu.
akumulator
Wewn
ę
trzne
źródł
o zasilania wykorzystywane do pracy na komputerach, gdy nie s
ą
pod
łą
czone do zasilacza i gniazda elektrycznego.
APR
zaawansowany replikator portów —
Urz
ą
dzenie dokuj
ą
ce umo
ż
liwiaj
ą
ce wygodne korzystanie z monitora, klawiatury, myszy i innych urz
ą
dze
ń
zewn
ę
trznych podczas pracy z komputerem przeno
ś
nym.
ASF
format standardów alarmowania —
Standard okre
ś
laj
ą
cy mechanizmy zg
łaszania alarmów dotyczą
cych sprz
ę
tu i oprogramowania do konsoli
zarz
ą
dzania. Standard ASF zaprojektowano tak, aby by
ł
niezale
ż
ny od platformy i systemu operacyjnego.
B
bajt
Podstawowa jednostka danych wykorzystywana przez komputer. Bajt jest zazwyczaj równy 8 bitom.
BIOS
podstawowy system wej
ś
cia/wyj
ś
cia
Program (lub narz
ę
dzie) stanowi
ą
cy interfejs pomi
ę
dzy sprz
ę
tem komputera i systemem operacyjnym. Je
ś
li
nie wiadomo, jaki efekt w komputerze wywo
ł
a zmiana danego ustawienia, nie nale
ż
y go w tym programie zmienia
ć
.
Nazywany również jest również
konfiguracj
ą
systemu
.
bit
Najmniejsza jednostka danych interpretowana przez komputer.
Bluetooth
Standard technologii bezprzewodowej krótkiego zasięgu (9 m [29 stóp]) urzą
dze
ń
sieciowych umo
ż
liwiaj
ą
cy obs
ł
uguj
ą
cym go urz
ą
dzeniom
automatyczne rozpoznawanie si
ę
.
b/s
bity na sekund
ę —
Standardowa jednostka stosowana do pomiaru pr
ę
dko
ś
ci transmisji danych.
BTU
Brytyjska jednostka cieplna
jednostka miary wydzielanego ciep
ł
a.
C
Sample
This manual is suitable for devices