Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 42 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Odbiorcy publiczni
(rz
ą
d, edukacja i s
ł
u
ż
ba zdrowia)
Obs
ł
uga klienta i pomoc techniczna
numer bezp
ł
atny: 1-800-456-
3355
Klienci programu zakupów przez pracowników EPP (Employee Purchase Program)
numer bezp
ł
atny: 1-800-234-
1490
Dzia
ł
sprzeda
ż
y firmy Dell
numer bezp
ł
atny: 1-800-289-
3355
lub numer bezp
ł
atny: 1-800-879-
3355
Komis Dell (zregenerowane komputery firmy Dell)
numer bezp
ł
atny: 1-888-798-
7561
Sprzeda
ż
oprogramowania i urz
ą
dze
ń
peryferyjnych
numer bezp
ł
atny: 1-800-671-
3355
Sprzeda
ż
cz
ęś
ci zamiennych
numer bezp
ł
atny: 1-800-357-
3355
Sprzeda
ż
us
ł
ug rozszerzonych i gwarancji
numer bezp
ł
atny: 1-800-247-
4618
Faks
numer bezp
ł
atny: 1-800-727-
8320
Us
ługi Dell dla osób niesł
ysz
ą
cych, niedos
ł
ysz
ą
cych i maj
ą
cych k
ł
opoty z
mówieniem
numer bezp
ł
atny: 1-877-DELLTTY
(1-877-335-5889)
Wenezuela
Pomoc ogólna
8001-3605
Wielka Brytania (Bracknell)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
44
Numer kierunkowy miasta:
1344
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
Witryna sieci Web obs
ł
ugi klienta:
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp
E-mail: dell_direct_support@dell.com
Pomoc techniczna (du
ż
e firmy/korporacje/PAD [powy
żej 1000 pracowników])
0870 908 0500
Pomoc techniczna (bezpo
średnia i ogólna)
0870 908 0800
Obs
ł
uga klienta dla firm globalnych
01344 373 186
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
0870 906 0010
Obs
ł
uga klienta dla korporacji
01344 373 185
Obs
ługa klientów preferowanych (zatrudniają
cych 500
5000 pracowników)
0870 906 0010
Obs
ł
uga klienta dla centralnych agencji rz
ą
dowych
01344 373 193
Obs
ł
uga klienta dla lokalnych agencji rz
ą
dowych i szkolnictwa
01344 373 199
Obs
ł
uga klienta dla s
ł
u
ż
by zdrowia
01344 373 194
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm
0870 907 4000
Sprzeda
ż
dla sektora korporacyjnego/publicznego
01344 860 456
Numer faksu dla ma
ł
ych przedsi
ę
biorstw
0870 907 4006
W
ł
ochy (Mediolan)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
39
Numer kierunkowy miasta:
02
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail:
support.euro.dell.com/it/it/emaildell/
Klienci indywidualni i ma
ł
e firmy
Pomoc techniczna
02 577 826 90
Obs
ł
uga klienta
02 696 821 14
Faks
02 696 821 13
Centrala
02 696 821 12
Du
ż
e firmy
Pomoc techniczna
02 577 826 90
Obs
ł
uga klienta
02 577 825 55
Faks
02 575 035 30
Centrala
02 577 821
Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych
Pomoc ogólna
1-877-673-3355
Sample
This manual is suitable for devices