Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 4 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 261
Ochrona has
ł
em
System Password (Has
ł
o systemowe)
Ustawienia opcji
Nie mo
ż
na zmieni
ć
ani wprowadzi
ć
nowego has
ł
a systemowego, je
ż
eli wy
świetlana jest jedna z dwóch poniż
szych opcji:
l
Set
(Ustawione)
Has
ł
o systemowe zosta
ł
o przypisane.
l
Disabled
(Wy
łą
czone)
Has
ł
o systemowe wy
łą
czono przez ustawienie zworek na p
ł
ycie systemowej.
Has
ł
o systemowe mo
ż
na ustawi
ć
tylko wtedy, gdy wy
ś
wietlana jest poni
ż
sza opcja:
l
Not Set
(Nieustawione)
Has
ł
o dost
ę
pu do systemu nie zosta
ł
o przypisane, a zworka na p
ł
ycie systemowej znajduje si
ę
w po
ł
o
ż
eniu aktywacji
(ustawienie domy
ś
lne).
Przypisywanie has
ł
a systemowego
Aby wyj
ść
z pola bez przypisywania has
ł
a systemowego, nale
ż
y nacisn
ąć
klawisz <Tab> lub kombinacj
ę
klawiszy <Shift><Tab>, aby przej
ść
do nast
ę
pnego
pola lub nacisn
ąć
klawisz <Esc> w dowolnym momencie przed zako
ń
czeniem punktu 5.
1.
Wprowad
ź
has
ł
o systemowe
i sprawd
ź
, czy opcja
Password Status
(Stan has
ł
a) jest ustawiona na
Unlocked
(Odblokowane).
2.
Zaznacz opcj
ę
System
Password
(Has
ł
o systemowe) i naci
ś
nij klawisz strza
ł
ki w lewo lub w prawo.
Nag
łówek opcji zmieni się
na
Enter
Password
(Wpisz has
ł
o), po czym pojawi si
ę
puste 32-znakowe pole w nawiasie kwadratowym.
3.
Wpisz nowe has
ł
o dost
ę
pu do systemu.
Mo
ż
esz wpisa
ć do 32 znaków. Aby wymazać
znak podczas wprowadzania has
ł
a, wci
ś
nij <Backspace> lub lewy klawisz strza
ł
ki. W ha
śle nie rozróż
nia si
ę
wielko
ś
ci liter.
Niektóre kombinacje klawiszy nie są
dozwolone. Je
ż
eli zostanie wprowadzona jedna z takich kombinacji, g
ł
o
śnik wygeneruje krótki sygnał
d
ź
wi
ę
kowy.
Znaki wpisywane z klawiatury (również
znak spacji) s
ą
widoczne na ekranie w formie symboli.
4.
Naci
ś
nij klawisz <Enter>.
Je
ż
eli has
ł
o dost
ę
pu do systemu liczy mniej ni
ż
32 znaki, ca
ł
e pole jest uzupe
ł
niane symbolami. Nast
ę
pnie nag
łówek opcji zmienia się
na
Verify
Password
(Potwierd
ź
has
ł
o ) i pojawia si
ę kolejne puste pole o rozmiarze 32 znaków w nawiasach kwadratowych.
5.
Aby potwierdzi
ć
has
ł
o, wpisz je po raz drugi i naci
ś
nij klawisz <Enter>.
Ustawienie has
ł
a zmienia si
ę
na
Set
(Ustawione).
6.
Nast
ę
pnie wyjd
ź
z programu konfiguracji systemu.
Ochrona has
ł
em zostanie w
łą
czona po ponownym uruchomieniu komputera.
Wpisywanie has
ł
a systemowego
Po uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera na ekranie pojawi si
ę
nast
ę
puj
ą
cy komunikat.
Je
ż
eli opcja
Password
Status
(Stan has
ł
a) jest ustawiona na
Locked
(Zablokowane):
Type the password and press <Enter>.
(Wpisz has
ł
o i naci
ś
nij <Enter>).
Je
ż
eli przypisano has
ł
o administratora, komputer akceptuje to has
ł
o jako zast
ę
pcze has
ł
o systemowe.
Je
ż
eli u
ż
ytkownik wpisze nieprawid
ł
owe lub niepe
ł
ne has
ł
o systemowe, na ekranie zostanie wy
ś
wietlony poni
ż
szy komunikat:
** Incorrect password. **
POUCZENIE:
Has
ł
a zapewniaj
ą
ochron
ę
danych przechowywanych w komputerze, jednak nie s
ą
niezawodne. Je
ż
eli dane wymagaj
ą
wi
ę
kszego
poziomu bezpiecze
ń
stwa, u
ż
ytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i stosowanie dodatkowych form ochrony, przyk
ładowo programów do
szyfrowania danych.
POUCZENIE:
Je
ż
eli u
ż
ytkownik zostawi bez nadzoru w
łączony komputer, w którym nie okreś
lono has
ł
a systemowego, lub je
ż
eli u
ż
ytkownik zostawi
komputer bez k
łódki, co umoż
liwia wy
łą
czenie has
ł
a przez zmian
ę
ustawienia zworki, ka
ż
dy b
ędzie mógł
uzyska
ć
dost
ę
p do danych przechowywanych
na dysku twardym.
Sample
This manual is suitable for devices