Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 39 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 261
Kanada (North York, Ontario)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
011
Sprawdzanie stanu zamówienia w trybie online:
www.dell.ca/ostatus
AutoTech (automatyczna pomoc techniczna)
numer bezp
ł
atny: 1-800-247-
9362
Obs
ł
uga klienta (sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm)
numer bezp
ł
atny: 1-800-847-
4096
Obs
ł
uga klienta (
ś
rednie i du
ż
e przedsi
ę
biorstwa, sektor rz
ą
dowy)
numer bezp
ł
atny: 1-800-326-
9463
Pomoc techniczna (sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm)
numer bezp
ł
atny: 1-800-847-
4096
Pomoc techniczna (
ś
rednie i du
ż
e przedsi
ę
biorstwa, sektor rz
ą
dowy)
numer bezp
łatny: 1
-800-387-
5757
Pomoc techniczna (drukarki, projektory, telewizory, urz
ą
dzenia przeno
ś
ne,
cyfrowe odtwarzacze i urz
ą
dzenia bezprzewodowe)
1-877-335-5767
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm
numer bezp
ł
atny: 1-800-387-
5752
Sprzeda
ż
(
ś
rednie i du
ż
e przedsi
ę
biorstwa, sektor rz
ą
dowy)
numer bezp
ł
atny: 1-800-387-
5755
Sprzeda
ż
cz
ęś
ci zamiennych i us
ł
ug rozszerzonych
1 866 440 3355
Kajmany
Pomoc ogólna
1-800-805-7541
Kolumbia
Pomoc ogólna
980-9-15-3978
Korea (Seul)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
001
Numer kierunkowy kraju:
82
Numer kierunkowy miasta:
2
Pomoc techniczna
numer bezp
łatny: 080
-200-3800
Sprzeda
ż
numer bezp
ł
atny: 080-200-3600
Obs
ł
uga klienta (Penang, Malezja)
604 633 4949
Faks
2194-6202
Centrala
2194-6000
Pomoc techniczna (Urz
ą
dzenia elektroniczne i akcesoria)
numer bezp
ł
atny: 080-200-3801
Kostaryka
Pomoc ogólna
0800-012-0435
Kraje Azji Po
ł
udniowo-Wschodniej i
kraje obszaru Pacyfiku
Pomoc techniczna, obs
ł
uga klienta i sprzeda
ż
(Penang, Malezja)
604 633 4810
Luksemburg
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
352
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: tech_be@dell.com
Pomoc techniczna (Bruksela, Belgia)
3420808075
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm (Bruksela, Belgia)
numer bezp
ł
atny: 080016884
Sprzeda
ż
dla korporacji (Bruksela, Belgia)
02 481 91 00
Obs
ł
uga klienta (Bruksela, Belgia)
02 481 91 19
Faks (Bruksela, Belgia)
02 481 92 99
Centrala (Bruksela, Belgia)
02 481 91 00
Makau
Numer kierunkowy kraju:
853
Pomoc techniczna
numer bezp
łatny: 0800 105
Obs
ługa klientów (Xiamen, Chiny)
34 160 910
Sprzeda
ż
transakcyjna (Xiamen, Chiny)
29115693
Malezja (Penang)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
60
Numer kierunkowy miasta:
4
Witryna sieci Web:
support.ap.dell.com
Pomoc techniczna (Dell Precision, OptiPlex i Latitude)
numer bezp
łatny: 1 800 88 0193
Pomoc techniczna (Dimension, Inspiron oraz urz
ą
dzenia elektroniczne i akcesoria)
numer bezp
łatny: 1 800 88 1306
Pomoc techniczna (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect i PowerVault)
numer bezp
łatny: 1800 88 1386
Obs
ł
uga klienta (
Penang
,
Malezja
)
04 633 4949
Sprzeda
ż
transakcyjna
numer bezp
ł
atny: 1 800 888 202
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
numer bezp
ł
atny: 1 800 888 213
Meksyk
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
52
Pomoc techniczna
001-877-384-8979
lub 001-877-269-3383
Sprzeda
ż
50-81-8800
lub 01-800-888-3355
Obs
ł
uga klienta
001-877-384-8979
lub 001-877-269-3383
Numer g
łówny
50-81-8800
lub 01-800-888-3355
Montserrat
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-278-
6822
Niemcy (Langen)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: tech_support_central_europe@dell.com
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
06103766-7222
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
06103 766-7200
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
0180-5-224400
Sample
This manual is suitable for devices