Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 38 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 261
Holandia (Amsterdam)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
31
Numer kierunkowy miasta:
20
Pomoc techniczna faksem
020 674 47 66
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
020 674 42 00
Relacyjna obs
ł
uga klienta
020 674 4325
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm
020 674 55 00
Sprzeda
ż
relacyjna
020 674 50 00
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm
faks
020 674 47 75
Nr faksu sprzeda
ż
y relacyjnej
020 674 47 50
Centrala
020 674 50 00
Nr faksu centrali
020 674 47 50
HongKong
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
001
Numer kierunkowy kraju:
852
Witryna sieci Web:
support.ap.dell.com
E-mail pomocy technicznej: apsupport@dell.com
Pomoc techniczna (Dimension i Inspiron)
2969 3188
Pomoc techniczna (OptiPlex, Latitude i Dell Precision)
2969 3191
Pomoc techniczna (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ i PowerVault™)
2969 3196
Obs
ł
uga klienta
3416 0910
Obs
ł
uga du
żych klientów instytucjonalnych
3416 0907
Globalne programy klienckie
3416 0908
Dzia
ł ś
rednich przedsi
ę
biorstw
3416 0912
Dzia
ł
ma
ł
ych przedsi
ę
biorstw
2969 3105
Indie
Pomoc techniczna
1600 33 8045
Sprzeda
ż
(Du
ż
e firmy )
1600 33 8044
Sprzeda
ż
(Ma
ł
e firmy i u
ż
ytek domowy)
1600 33 8046
Irlandia (Cherrywood)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
16
Numer kierunkowy kraju:
353
Numer kierunkowy miasta:
1
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: dell_direct_support@dell.com
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
1850200722
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
1850 543 543
Pomoc techniczna w Wielkiej Brytanii (wybieranie numeru tylko z obszaru Wielkiej
Brytanii)
0870 908 0800
Obs
ł
uga klienta dla u
żytkowników indywidualnych
01 204 4014
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
01 204 4014
Obs
ł
uga klienta w Wielkiej Brytanii (wybieranie numeru tylko z obszaru Wielkiej
Brytanii)
0870 906 0010
Obs
ł
uga klienta dla korporacji
1850 200 982
Obs
ługa klientów instytucjonalnych (wybieranie numeru tylko z obszaru Wielkiej
Brytanii)
0870 907 4499
Sprzeda
ż
w Irlandii
01 204 4444
Sprzeda
ż
w Wielkiej Brytanii (wybieranie numeru tylko z obszaru Wielkiej
Brytanii)
0870 907 4000
Faks/Sprzeda
ż
Faks
01 204 0103
Centrala
01 204 4444
Jamajka
Pomoc ogólna (wybieranie numeru tylko z obszaru Jamajki)
1-800-682-3639
Japonia (Kawasaki)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
001
Numer kierunkowy kraju:
81
Numer kierunkowy miasta:
44
Witryna sieci Web:
support.jp.dell.com
Pomoc techniczna (serwery)
numer bezp
ł
atny: 0120-198-498
Pomoc techniczna poza Japoni
ą
(serwery)
81-44-556-4162
Pomoc techniczna (Dimension i Inspiron)
numer bezp
ł
atny: 0120-198-226
Pomoc techniczna poza Japoni
ą
(Dimension i Inspiron)
81-44-520-1435
Pomoc techniczna (Dell Precision, OptiPlex i Latitude)
numer bezp
ł
atny: 0120-198-433
Pomoc techniczna spoza Japonii (Dell Precision, OptiPlex i Latitude)
81-44-556-3894
Pomoc techniczna (PDA, projektory, drukarki, rutery)
numer bezp
ł
atny: 0120-981-690
Pomoc techniczna poza Japoni
ą
(PDA, projektory, drukarki, rutery)
81-44-556-3468
Us
ł
uga Faxbox
044-556-3490
Automatyczny ca
ł
odobowy system obs
ługi zamówienia
044-556-3801
Obs
ł
uga klienta
044-556-4240
Dzia
ł
sprzeda
ży dla firm (do 400 pracowników)
044-556-1465
Dzia
ł
sprzeda
ż
y dla firm preferowanych (powy
żej 400 pracowników)
044-556-3433
Dzia
ł
sprzeda
ż
y dla du
ż
ych firm (powy
żej 3500 pracowników)
044-556-3430
Dzia
ł
sprzeda
ż
y dla sektora publicznego (agencje rz
ą
dowe, instytucje edukacyjne
oraz medyczne)
044-556-1469
Segment globalny w Japonii
044-556-3469
Klienci indywidualni
044-556-1760
Centrala
044-556-4300
Sample
This manual is suitable for devices