Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 35 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 261
Kraj (Miasto)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy
Numer kierunkowy kraju
Numer kierunkowy miasta
Nazwa dzia
ł
u,
adres internetowy i poczty elektronicznej
Numery kierunkowe,
numery lokalne i
numery bezp
ł
atne
Ameryka
Ł
aci
ń
ska
Pomoc techniczna (Austin, Teksas, USA)
512 728-4093
Obs
ł
uga klienta (Austin, Teksas, USA)
512 728-3619
Faks (Pomoc techniczna i Obs
ł
uga klienta)
Austin, Texas, USA
512 728-3883
Sprzeda
ż
(Austin, Teksas, USA)
512 728-4397
Faks dzia
ł
u sprzeda
ż
y SalesFax (Austin, Teksas, USA)
512 728-4600
lub 512 728-3772
Anguilla
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 800-335-0031
Antigua i Barbuda
Pomoc ogólna
1-800-805-5924
Antyle Holenderskie
Pomoc ogólna
001-800-882-1519
Argentyna (Buenos Aires)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
54
Numer kierunkowy miasta:
11
Witryna sieci Web:
www.dell.com.ar
E-mail: us_latin_services@dell.com
E-
mail w przypadku problemów z komputerami biurkowymi i przenoś
nymi:
la-techsupport@dell.com
Adres e-
mail dla serwerów i produktów pamię
ci masowej EMC
®
:
la_enterprise@dell.com
Obs
ł
uga klienta
numer bezp
łatny: 0
-800-444-
0730
Pomoc techniczna
numer bezp
ł
atny: 0-800-444-
0733
Us
ł
ugi pomocy technicznej
numer bezp
łatny: 0
-800-444-
0724
Sprzeda
ż
0-810-444-3355
Aruba
Pomoc ogólna
numer bezp
łatny: 800
-1578
Australia (Sydney)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
0011
Numer kierunkowy kraju:
61
Numer kierunkowy miasta:
2
E-mail (Australia): au_tech_support@dell.com
E-mail (Nowa Zelandia): nz_tech_support@dell.com
Gospodarstwo domowe i ma
ł
e firmy
1-300-655-533
Sektor rz
ą
dowy i przedsi
ę
biorstwa
numer bezp
ł
atny: 1-800-633-559
Dzia
ł klientów preferowanych (PAD)
numer bezp
ł
atny: 1-800-060-889
Obs
ł
uga klienta
numer bezp
ł
atny: 1-800-819-339
Pomoc techniczna (komputery przeno
ś
ne i stacjonarne)
numer bezp
łatny: 1
-300-655-533
Pomoc techniczna (serwery i stacje robocze)
numer bezp
łatny: 1
-800-733-314
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
numer bezp
ł
atny: 1-800-808-385
Sprzeda
ż
transakcyjna
numer bezp
ł
atny: 1-800-808-312
Faks
numer bezp
ł
atny: 1-800-818-341
Austria (Wiede
ń
)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
900
Numer kierunkowy kraju:
43
Numer kierunkowy miasta:
1
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-mail: tech_support_central_europe@dell.com
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
0820 240 530 81
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm
0820 240 530 00
Sprzeda
ż
dla ma
ł
ych firm (faks)
0820 240 530 49
Obs
ł
uga klienta dla ma
ł
ych firm
0820 240 530 14
Obs
ł
uga klienta dla du
ż
ych firm/korporacji
0820 240 530 16
Pomoc techniczna dla ma
ł
ych firm
0820 240 530 14
Pomoc techniczna dla du
ż
ych firm/korporacji
0660 8779
Centrala
0820 240 530 00
Bahamy
Pomoc ogólna
numer bezp
ł
atny: 1-866-278-
6818
Barbados
Pomoc ogólna
1-800-534-3066
Belgia
(Bruksela)
Prefiks mi
ę
dzynarodowy:
00
Numer kierunkowy kraju:
32
Numer kierunkowy miasta:
2
Witryna sieci Web:
support.euro.dell.com
E-
mail dla klientów francuskoję
zycznych:
support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/
Pomoc techniczna tylko dla komputerów Inspiron XPS
02 481 92 96
Pomoc techniczna dla wszystkich pozosta
łych komputerów firmy Dell
02 481 92 88
Pomoc techniczna faksem
02 481 92 95
Obs
ł
uga klienta
02 713 15 65
Sprzeda
ż dla klientów instytucjonalnych
02 481 91 00
Faks
02 481 92 99
Centrala
02 481 91 00
Bermudy
Pomoc ogólna
1-800-342-0671
Sample
This manual is suitable for devices