Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 34 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 261
3.
Do
łą
cz kopi
ę
diagnostycznej listy kontrolnej
okre
ś
laj
ą
c
ą
wykonane testy oraz opisuj
ą
c
ą
komunikaty o b
łę
dach, wy
ś
wietlone przez program Dell
Diagnostics.
4.
Je
ś
li odsy
ł
asz produkt, aby odzyska
ć
pieni
ą
dze, do
łącz wszystkie akcesoria, które należą do zwracanych przedmiotów (przewody zasilania, dyskietki z
oprogramowaniem, przewodniki itd).
5.
Zapakuj zwracane urz
ądzenie w oryginalne (lub równorzę
dne) opakowanie.
Koszt wysy
ł
ki pokrywa u
ż
ytkownik. U
żytkownik jest również
odpowiedzialny za ubezpieczenie ka
ż
dego zwracanego produktu i bierze na siebie ryzyko
ewentualnej jego utraty podczas wysy
ł
ki do firmy Dell. Paczki przesy
ł
ane na zasadzie pobrania przy dor
ę
czeniu (Collect On Delivery) nie s
ą
akceptowane.
Zwroty nie spe
ł
niaj
ą
ce dowolnego z powy
ższych warunków bę
d
ą
odrzucane przez firm
ę
Dell i odsy
ł
ane u
ż
ytkownikowi.
Zanim zadzwonisz
UWAGA:
Przed wybraniem numeru nale
ż
y przygotowa
ć swój kod ESC (Express Service Code). Dzię
ki niemu automatyczny system telefoniczny firmy Dell mo
ż
e
sprawniej obs
ł
ugiwa
ć
odbierane po
łą
czenia.
Nale
ż
y pami
ę
ta
ć
o wype
ł
nieniu
diagnostycznej listy kontrolnej
. Je
ż
eli jest to mo
ż
liwe, przed wykonaniem telefonu do firmy Dell nale
ż
y w
łą
czy
ć
komputer i
dzwoni
ć
z aparatu telefonicznego znajduj
ą
cego si
ę
przy komputerze lub w jego pobli
ż
u. Personel obs
ł
ugi mo
ż
e poprosi
ć
u
ż
ytkownika o wpisanie pewnych
polece
ń na klawiaturze, przekazywanie szczegół
owych informacji podczas wykonywania operacji lub wykonanie innych czynno
ś
ci zwi
ą
zanych z
rozwi
ązywaniem problemów, które moż
na przeprowadzi
ć
tylko na samym komputerze. Nale
ż
y te
ż
mie
ć
pod r
ę
k
ą
dokumentacj
ę
komputera.
Kontakt z firm
ą
Dell
Elektroniczne kontaktowanie si
ę
z firm
ą
Dell jest mo
ż
liwe za po
ś
rednictwem nast
ę
puj
ą
cych witryn sieci Web:
l
www.dell.com
l
support.euro.dell.com
(pomoc techniczna)
l
premiersupport.dell.com
(pomoc techniczna dla klientów z sektora edukacji, rzą
dowego, s
ł
u
ż
by zdrowia oraz
ś
rednich i du
ż
ych przedsi
ę
biorstw, w
tym klientów o statusie Premier, Platinum i Gold)
Dok
ł
adny adres sieci Web dla danego kraju mo
ż
na znale
źć
w sekcji dotycz
ą
cej tego kraju w poni
ż
szej tabeli.
UWAGA:
W niektórych krajach pomoc techniczna dotycząca komputerów Dell Inspiron™
XPS jest dost
ę
pna pod oddzielnym numerem telefonu wymienionycm
w odpowiednich krajach. Je
śli specjalny numer telefonu dla komputerów Inspiron XPS nie został
podany, mo
ż
na skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell za
po
ś
rednictwem podanego numeru pomocy technicznej, a rozmowa zostanie odpowiednio przekierowana.
Poni
ższe adresy elektroniczne, numery telefonów i numery kierunkowe pozwalają
, w razie potrzeby, skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą Dell. W celu ustalenia, które
numery kierunkowe nale
ż
y wybra
ć
, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z operatorem lokalnych lub mi
ę
dzynarodowych po
łą
cze
ń
telefonicznych.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem pracy wewn
ą
trz komputera nale
ż
y przeczyta
ć
instrukcje bezpiecze
ń
stwa zawarte w
Przewodniku z
informacjami o produkcie.
Diagnostyczna lista kontrolna
Nazwisko i imi
ę
:
Data:
Adres:
Numer telefonu:
Znacznik us
ł
ugi (kod kreskowy na tylnej cz
ęś
ci komputera):
Kod ESC (kod ekspresowej obs
ł
ugi):
Numer autoryzacji zwrotu materia
łów (jeż
eli zosta
ł
on podany przez pomoc techniczn
ą
firmy Dell):
System operacyjny i jego wersja:
Urz
ą
dzenia:
Karty rozszerze
ń
:
Czy komputer u
ż
ytkownika jest pod
łą
czony do sieci? Tak/Nie
Sie
ć
, wersja i karta sieciowa:
Programy i ich wersje:
Wed
ł
ug instrukcji zamieszczonych w dokumentacji systemu operacyjnego ustal zawarto
ść systemowych plików startowych. Jeś
li do komputera pod
łą
czona
jest drukarka, wydrukuj poszczególne pliki. Jeś
li nie ma drukarki, przed skontaktowaniem si
ę
z firm
ą
Dell przepisz zawarto
ść poszczególnych plików.
Komunikat o b
łę
dzie, kod d
ź
wi
ę
kowy lub kod diagnostyczny:
Opis problemu oraz procedur wykonywanych przez u
ż
ytkownika w celu rozwi
ą
zania problemu:
UWAGA:
Z numerów bezpł
atnych mo
ż
na korzysta
ć tylko na terenie kraju, dla którego został
y wymienione.
Sample
This manual is suitable for devices