Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 33 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 261
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com
(tylko na Dalekim Wschodzie, w Australii i Oceanii)
support.jp.dell.com
(tylko w Japonii)
support.euro.dell.com
(tylko w Europie)
l
Elektroniczny serwis ofertowy
sales@dell.com
apmarketing@dell.com
(tylko na Dalekim Wschodzie, w Australii i Oceanii)
sales_canada@dell.com (tylko w Kanadzie)
l
Electronic Information Service (Elektroniczna us
ł
uga informacyjna)
info@dell.com
Us
ł
uga AutoTech
Od automatycznej pomocy technicznej firmy Dell
AutoTech
mo
ż
na uzyska
ć
zarejestrowane odpowiedzi na najcz
ęściej zadawane pytania klientów firmy
Dell dotycz
ące komputerów przenoś
nych i stacjonarnych.
W przypadku kontaktowania si
ę
z us
ł
ug
ą
AutoTech nale
ż
y u
ż
y
ć
telefonu z wybieraniem tonowym, aby wybra
ć
tematy odpowiadaj
ą
ce pytaniom u
ż
ytkownika.
Us
ł
uga AutoTech jest dost
ępna 24 godziny na dobę
, 7 dni w tygodniu. Dost
ę
p do tej us
ł
ugi jest mo
żliwy również
za po
ś
rednictwem pomocy technicznej. W
celu uzyskania numeru telefonicznego, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
numerami kontaktowymi
dla regionu u
ż
ytkownika.
Automatyczna obs
ługa stanu zamówienia
Stan dowolnego zamówionego produktu firmy Dell™ moż
na sprawdzi
ć
w witrynie
support.euro.dell.com
lub dzwoni
ą
c do automatycznej obs
ł
ugi stanu
zamówienia.
Automat zg
ł
oszeniowy prosi u
żytkownika o podanie informacji potrzebnych do zlokalizowania zamówienia i dostarczenia sprawozdania na jego
temat. W celu uzyskania numeru telefonicznego, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
numerami kontaktowymi
dla regionu u
ż
ytkownika.
Us
ł
uga pomocy technicznej
Serwis pomocy technicznej udziela pomocy zwi
ą
zanej ze sprz
ętem Dell przez 24 godziny na dobę
, 7 dni w tygodniu. Personel pomocy technicznej stara si
ę
udziela
ć
u
ż
ytkownikom szybkich i dok
ł
adnych odpowiedzi, korzystaj
ą
c z komputerowych rozwi
ą
za
ń
diagnostycznych.
Aby skontaktowa
ć
si
ę
z pomoc
ą
techniczn
ą
, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z sekcj
ą „
Pomoc techniczna
, a nast
ę
pnie zadzwoni
ć
pod numer w
ł
a
ś
ciwy dla kraju
u
ż
ytkownika, zamieszczony w sekcji
Kontakt z firm
ą
Dell
.
Problemy z zamówieniem
Je
ż
eli wyst
ę
puj
ą problemy z zamówieniem, takie jak brak częś
ci, niew
ł
a
ś
ciwe cz
ęś
ci lub b
łę
dy na fakturze, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
z firm
ą
Dell w celu
uzyskania pomocy. Przed wybraniem numeru nale
ż
y przygotowa
ć
faktur
ę
lub kwit opakowania. W celu uzyskania numeru telefonicznego, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
numerami kontaktowymi
dla regionu u
ż
ytkownika.
Informacje o produkcie
W witrynie sieci Web firmy Dell pod adresem
www.dell.com
mo
ż
na znale
źć
informacje dotycz
ące dodatkowych produktów firmy Dell, a takż
e z
ł
o
ż
y
ć
zamówienie. Aby uzyskać
numer telefoniczny do specjalisty ds. sprzeda
ż
y, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
numerami kontaktowymi
dla regionu u
ż
ytkownika.
Zwrot produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pienię
dzy
Wszystkie elementy, które mają
by
ć oddane zarówno do naprawy, jak i do zwrotu, należ
y przygotowa
ć
zgodnie z poni
ższymi wskazówkami:
1.
Zadzwo
ń
do firmy Dell, aby uzyska
ć
numer autoryzacji materia
łów zwrotnych i napisz go wyraź
nie w widocznym miejscu na pude
ł
ku.
W celu uzyskania numeru telefonicznego, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z
numerami kontaktowymi
dla regionu u
ż
ytkownika.
2.
Za
łą
cz kopi
ę
faktury i list opisuj
ący powód odesł
ania produktu.
Sample
This manual is suitable for devices