Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 32 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Uzyskiwanie pomocy
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Pomoc techniczna
Problemy z zamówieniem
Informacje o produkcie
Zwrot urz
ą
dze
ń
w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub zwrotu pieni
ę
dzy
Zanim zadzwonisz
Kontakt z firm
ą
Dell
Pomoc techniczna
Firma Dell jest gotowa do udzielenia u
ż
ytkownikowi ka
ż
dej pomocy w rozwi
ą
zaniu problemu technicznego.
1.
Wykonaj procedury opisane w sekcji
Rozwi
ą
zywanie problemów
.
2.
Uruchom program
Dell Diagnostics
.
3.
Zrób kopię
Diagnostycznej listy kontrolnej
, a nast
ę
pnie wype
ł
nij j
ą
.
4.
W czasie wykonywania procedur instalacji i rozwi
ązywania problemów pomocne moż
e by
ć
korzystanie z obszernego pakietu us
ł
ug elektronicznych firmy
Dell, który jest dostę
pny w witrynie pomocy technicznej firmy Dell (
support.euro.dell.com
).
5.
Je
ś
li wykonanie powy
ż
szych czynno
ś
ci nie rozwi
ą
za
ł
o problemu, skontaktuj si
ę
z firm
ą
Dell.
UWAGA:
Do dzia
ł
u pomocy technicznej nale
ż
y dzwoni
ć
z aparatu telefonicznego znajduj
ą
cego si
ę
niedaleko komputera lub bezpo
ś
rednio przy nim, aby
pracownik pomocy technicznej mógł
asystowa
ć
u
ż
ytkownikowi podczas wykonywania wszystkich niezb
ę
dnych procedur.
UWAGA:
System kodów Express Service Code (Kod ekspresowej obsł
ugi) firmy Dell mo
ż
e nie by
ć
dost
ę
pny w ka
ż
dym kraju.
Po us
ł
yszeniu sygna
ł
u z automatycznego systemu telefonicznego firmy Dell nale
ż
y wprowadzi
ć swój kod Express Service Code (Kod ekspresowej obsł
ugi), aby
przekierowa
ć
po
łą
czenie bezpo
ś
rednio do w
ł
a
ś
ciwego personelu obs
ł
ugi. Je
ż
eli u
ż
ytkownik nie posiada kodu ESC, powinien otworzy
ć
folder
Dell Accessories
(Akcesoria firmy Dell), klikn
ąć
dwukrotnie ikon
ę
Express Service Code
(Kod ekspresowej obs
ł
ugi) i post
ę
powa
ć zgodnie ze wskazówkami.
Aby uzyska
ć
informacje na temat korzystania z pomocy technicznej, nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z sekcj
ą „
Us
ł
uga pomocy technicznej
.
UWAGA:
Nie wszystkie z poni
ż
ej wymienionych us
ł
ug s
ą
dost
ę
pne poza stanami USA po
ł
o
ż
onymi na kontynencie ameryka
ń
skim. Informacji o dost
ę
pno
ś
ci tych
us
ł
ug udzielaj
ą
lokalne przedstawicielstwa firmy Dell.
Us
ł
ugi elektroniczne
Pomoc techniczna firmy Dell dost
ę
pna jest pod adresem
support.euro.dell.com
. Na stronie
WELCOME TO DELL SUPPORT
nale
ż
y wybra
ć
odpowiedni region i
poda
ć
wymagane informacje, aby uzyska
ć
dost
ę
p do narz
ę
dzi pomocy i informacji.
Z firm
ą
Dell mo
ż
na skontaktowa
ć
si
ę
elektronicznie, korzystaj
ą
c z poni
ższych adresów:
l
Sie
ć
WWW
www.dell.com/
www.dell.com/ap/
(tylko na Dalekim Wschodzie, w Australii i Oceanii)
www.dell.com/jp
(tylko w Japonii)
www.euro.dell.com
(tylko w Europie)
www.dell.com/la/
(w krajach Ameryki
Ł
aci
ń
skiej)
www.dell.ca
(tylko w Kanadzie)
l
Anonimowy serwer FTP (file transfer protocol)
ftp.dell.com/
Logowanie jako u
ż
ytkownik:
anonymous
. Jako has
ł
a nale
ż
y u
ż
y
ć
w
ł
asnego adresu e-mail.
l
Electronic Support Service (Elektroniczna us
ł
uga pomocy)
OSTRZE
Ż
ENIE:
Je
ż
eli zajdzie potrzeba
ś
ci
ą
gni
ę
cia pokrywy komputera, nale
ż
y najpierw od
łą
czy
ć
kable zasilania komputera oraz modemu od
gniazd elektrycznych.
Sample
This manual is suitable for devices