Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 30 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 261
l
Jak wyjmowa
ć
i wymienia
ć
podzespo
ł
y
l
Dane techniczne
l
Jak konfigurowa
ć
ustawienia systemowe
l
Jak rozwi
ą
zywa
ć
problemy
Przewodnik u
ż
ytkownika
Centrum pomocy i obs
ł
ugi technicznej systemu Microsoft
®
Windows
®
XP
1.
Kliknij przycisk
Start
i kliknij polecenie
Help and Support
(Pomoc i
obs
ł
uga techniczna).
2.
Kliknij
User's and system guides
(Przewodniki u
ż
ytkownika i po
systemie) i kliknij
User's guides
(Przewodniki u
ż
ytkownika).
Przewodnik u
ż
ytkownika
jest również
dost
ę
pny na opcjonalnym dysku CD
Drivers and Utilities
.
l
Znacznik us
ł
ugi i kod ekspresowej obs
ł
ugi
l
Etykieta licencji Microsoft Windows
Znacznik serwisowy i licencja Microsoft Windows
Te etykiety znajduj
ą
si
ę
na komputerze.
l
Znacznik us
ł
ugi s
ł
u
ż
y do identyfikacji komputera przy korzystaniu z
witryny
support.euro.dell.com
lub podczas rozmowy z obs
ł
ug
ą
centrum wsparcia technicznego.
l
Dzwoni
ą
c do centrum wsparcia technicznego, nale
ż
y wprowadzi
ć
kod ekspresowej obs
ł
ugi, aby rozmowa zosta
ł
a odpowiednio
skierowana.
l
Solutions (Rozwi
ą
zania)
Wskazówki dotyczą
ce rozwi
ą
zywania
problemów, porady, artykuł
y techniczne, kursy online, cz
ę
sto zadawane
pytania
l
Community Forum (Forum u
żytkowników) —
Dyskusje online z innymi
klientami firmy Dell
l
Upgrades (Aktualizacje)
Informacje dotycz
ą
ce uaktualnie
ń
podzespo
łów, np. pamię
ci, dysku twardego i systemu operacyjnego
l
Customer Care (Obs
ł
uga klienta)
Informacje kontaktowe, o stanie
zamówień
i zg
ł
osze
ń
serwisowych, gwarancyjne i dotycz
ą
ce napraw
l
Service and support (Serwis i pomoc techniczna)
Informacje o stanie
zg
ł
oszenia i historii pomocy, kontrakcie serwisowym oraz mo
ż
liwo
ść
rozmowy online z pracownikiem pomocy technicznej
l
Reference (Odsy
ł
acze)
Umo
ż
liwiaj
ą
przej
ś
cie do dokumentacji
komputera, szczegół
owych informacji o konfiguracji komputera,
specyfikacji produktów oraz artykułó w
l
Downloads (Pliki do pobrania)
Certyfikowane sterowniki, poprawki i
uaktualnienia oprogramowania
l
Oprogramowanie narz
ę
dziowe DSS (Desktop System Software)
W
przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego, nale
ży również
zainstalowa
ć
ponownie narz
ę
dzie DSS. DSS udostepnia krytyczne
aktualizacje systemu operacyjnego oraz obs
ł
ug
ę
nap
ędów dyskietek 3,5
cala USB firmy Dell™, procesorów Intel®
Pentium
®
M, nap
ędów
optycznych i urz
ą
dze
ń
USB. Narz
ę
dzie DSS jest niezb
ę
dne do
prawid
ł
owego dzia
ł
ania komputera firmy Dell. Oprogramowanie
automatycznie wykrywa komputer i system operacyjny oraz instaluje
aktualizacje odpowiednie do danej konfiguracji.
Witryna sieci Web pomocy technicznej firmy Dell
support.euro.dell.com
UWAGA:
Wybierz region, aby wy
ś
wietli
ć
odpowiedni
ą
stron
ę
pomocy
technicznej.
UWAGA:
Klienci korporacyjni, rz
ą
dowi i edukacyjni mog
ą również
korzysta
ć
z dostosowanej do ich potrzeb witryny internetowej Dell
Premier Support pod adresem
premier.support.dell.com
. Ta witryna mo
ż
e
nie by
ć
dost
ę
pna we wszystkich regionach.
l
Jak korzysta
ć
z systemu Windows XP
l
Dokumentacja komputera
l
Dokumentacja urz
ą
dze
ń
(takich jak modem)
Windows Help and Support Center (Centrum pomocy i obs
ł
ugi
technicznej systemu Windows)
1.
Kliknij przycisk
Start
i kliknij polecenie
Help and Support
(Pomoc i
obs
ł
uga techniczna).
2.
Wpisz s
ł
owo lub fraz
ę
okre
ś
laj
ą
ce problem i kliknij ikon
ę
strza
ł
ki.
3.
Kliknij temat dotycz
ą
cy problemu.
4.
Post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie.
l
Jak ponownie zainstalowa
ć
system operacyjny
Dysk CD z systemem operacyjnym (Operating System CD)
System operacyjny zosta
ł
ju
ż
zainstalowany w komputerze. Aby ponownie
zainstalowa
ć
system operacyjny, u
ż
yj dysku CD
Operating System
(System
operacyjny). Instrukcje zosta
ł
y podane w sekcji
Ponowna instalacja
systemu Microsoft Windows XP
.
Po dokonaniu ponownej instalacji systemu operacyjnego nale
ż
y u
ż
y
ć
opcjonalnego dysku CD
Drivers and Utilities
w celu ponownego
zainstalowania sterowników urzą
dze
ń
dostarczonych wraz z
komputerem.
Etykieta z
kluczem produktu
systemu
operacyjnego znajduje si
ę
na komputerze.
Sample
This manual is suitable for devices