Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 3 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 261
wykonania nast
ę
puj
ą
cych zada
ń
:
l
Uzyskanie informacji na temat komputera, np. o liczbie procesorów i uż
ywanym systemie operacyjnym.
l
Monitorowanie stanu komputera, np. alertów termicznych z czujników temperatury lub alertów awarii dysku twardego z urzą
dze
ń
pami
ę
ci masowej.
l
Zmiana stanu komputera, np. aktualizacja systemu BIOS lub zdalne wy
łą
czanie komputera.
Zarz
ądzany system to taki, na którym zainstalowane są
narz
ę
dzia Dell OpenManage Client Instrumentation w sieci z asystentem IT Assistant. Informacje
dotycz
ą
ce narz
ę
dzi Dell OpenManage Client Instrumentation mo
ż
na znale
źć
w przewodniku
Dell OpenManage Client Instrumentation User's Guide
(Przewodnik
u
ż
ytkownika narz
ę
dzi Dell OpenManage Client Instrumentation) dost
ę
pnym w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem
support.euro.dell.com
.
Bezpiecze
ń
stwo
Wykrywanie naruszenia obudowy
Ta funkcja, je
ś
li jest zainstalowana i w
łą
czona, wykrywa otwarcie obudowy i powiadamia o nim u
ż
ytkownika. Aby zmieni
ć
ustawienie opcji
Chassis Intrusion
(Naruszenie obudowy):
1.
Uruchom program konfiguracji systemu
.
2.
Naci
ś
nij klawisz dolnej strza
ł
ki, aby wej
ść
w opcj
ę
System Security
(Bezpiecze
ń
stwo systemu).
3.
Naci
ś
nij <Enter> aby uzyska
ć
dost
ę
p do menu
System Security
(Bezpiecze
ń
stwo systemu).
4.
Za pomoc
ą
klawisza strza
łki w dół
przejd
ź
do opcji
Chassis Intrusion
(Naruszenie obudowy).
5.
Naci
ś
nij klawisz <Enter>, aby wybra
ć
ustawienie opcji.
6.
Ponownie naci
ś
nij klawisz <Enter> po dokonaniu aktualizacji ustawienia opcji.
7.
Zapisz zmiany i zamknij program konfiguracji systemu.
Ustawienia opcji
l
On
(W
łą
czone)
Je
ś
li pokrywa komputera zostanie otwarta, ustawienie zostanie zmienione na
Detected
(Wykryte) i podczas nast
ę
pnego rozruchu po
uruchomieniu komputera wy
ś
wietlony zostanie nast
ę
puj
ą
cy komunikat alertu:
Alert! Cover was previously removed. (Alarm! Pokrywa by
ł
a zdejmowana).
Aby zmieni
ć
ustawienie
Detected
(Wykryte), nale
ż
y
uruchomi
ć
program konfiguracji systemu
. W pozycji
Chassis Intrusion
(Naruszenie obudowy) nale
ż
y
nacisn
ąć
klawisz strza
ł
ki w prawo lub w lewo, aby wybra
ć
ustawienie
Reset
(Resetuj), a nast
ę
pnie wybra
ć
ustawienie
On
(W
łą
czone),
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji), lub
Off
(Wy
łą
czone).
l
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji) (ustawienie domy
ś
lne)
Je
ś
li pokrywa komputera zostanie otwarta, ustawienie zostanie zmienione na
Detected
(Wykryte). Podczas nast
ę
pnego rozruchu po uruchomieniu komputera nie zostanie wy
ś
wietlony komunikat alertu.
l
Off
(Wy
łą
czone)
Naruszenie obudowy nie jest monitorowane i nie s
ą
wy
ś
wietlane
ż
adne komunikaty.
Pier
ś
cie
ń
k
łódki i gniazdo kabla zabezpieczają
cego
Aby zabezpieczy
ć
komputer, mo
ż
na zastosowa
ć
jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych metod:
l
Nale
ż
y u
ż
y
ć
samej blokady lub wykorzysta
ć
jednocze
ś
nie blokad
ę
, kabel zabezpieczaj
ą
cy w kszta
ł
cie p
ę
tli oraz pier
ś
cie
ń
blokady.
Sama k
łódka zabezpiecza komputer przed otwarciem.
Kabel zabezpieczaj
ą
cy owini
ęty wokół
nieruchomego obiektu w po
łą
czeniu z k
łódką
uniemo
ż
liwia przeniesienie komputera bez zezwolenia.
l
Nale
ż
y pod
łą
czy
ć
do gniazda kabla zabezpieczaj
ą
cego komputera dost
ę
pne na rynku urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
ce przed kradzie
żą
.
Urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
ce przed kradzie
żą
sk
ł
adaj
ą
si
ę
zwykle z odcinka metalowej linki, blokady z zamkiem i odpowiedniego klucza. Dokumentacja
dostarczana z urz
ądzeniem zawiera wskazówki dotyczą
ce jego instalacji.
UWAGA:
Je
ś
li has
ł
o administratora jest w
łą
czone, jego znajomo
ść
jest niezb
ę
dna, aby zmieni
ć
ustawienie opcji
Chassis Intrusion
(Naruszenie
obudowy).
UWAGA:
Przed zakupem urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
cego przed kradzie
żą
nale
ż
y upewni
ć
si
ę
, czy pasuje ono do gniazda kabla zabezpieczaj
ą
cego w
komputerze.
Sample
This manual is suitable for devices