Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 29 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Wyszukiwanie informacji
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
UWAGA:
Niektóre funkcje mogą
nie by
ć
dost
ę
pne dla danego komputera lub w pewnych krajach.
UWAGA:
Z komputerem u
ż
ytkownika mog
ą
by
ć
dostarczone dodatkowe informacje.
Co chcesz znale
źć
?
Znajdziesz je tutaj
l
Program diagnostyczny dla danego modelu komputera
l
Sterowniki dla danego modelu komputera
l
Dokumentacja komputera
l
Dokumentacja urz
ą
dze
ń
l
Oprogramowanie Desktop System Software (DSS)
Dysk CD Drivers and Utilities (nazywany również
ResourceCD)
Dokumentacja i sterowniki zosta
ł
y ju
ż
zainstalowane na komputerze.
Tego dysku CD mo
ż
na u
ż
y
ć
w celu uruchomienia programu
Dell
Diagnostics
lub uzyskania dost
ę
pu do dokumentacji.
Na dysku twardym mog
ą
znajdowa
ć
si
ę
pliki Readme, dostarczaj
ą
ce
najnowszych informacji na temat zmian technicznych, które został
y
dokonane w komputerze, lub zaawansowanych materia
łów technicznych,
przeznaczonych dla pracowników obsł
ugi technicznej lub do
ś
wiadczonych
u
żytkowników.
UWAGA:
Aktualizacje sterowników i dokumentacji, moż
na znale
źć
pod
adresem
support.euro.dell.com
.
UWAGA:
Dysk CD
Drivers and Utilities
jest opcjonalny i mo
ż
e nie by
ć
wysy
ł
any ze wszystkimi komputerami.
l
Jak skonfigurowa
ć
komputer
l
Podstawowe informacje dotycz
ą
ce rozwi
ązywania problemów
l
Jak uruchomi
ć
program Dell Diagnostics
l
Kody b
łędów i lampki diagnostyczne
l
Narz
ę
dzia i programy narz
ę
dziowe
l
Jak wyjmowa
ć
i instalowa
ć
cz
ęś
ci
Szybki informator o systemie
UWAGA:
Szybki informator o systemie
jest opcjonalny i mo
ż
e nie by
ć
wysy
ł
any ze wszystkimi komputerami.
UWAGA:
Ten dokument jest dost
ę
pny w formacie PDF na witrynie
support.euro.dell.com
.
l
Informacje dotycz
ą
ce gwarancji
l
Warunki sprzeda
ż
y w Stanach Zjednoczonych
l
Instrukcje dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa
l
Informacje dotycz
ące przepisów prawnych
l
Informacje dotycz
ą
ce ergonomii
l
Umowa licencyjna u
ż
ytkownika ko
ń
cowego
Przewodnik z informacjami o produkcie Dell™
Sample
This manual is suitable for devices