Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 28 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 261
Windows
s
ą
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation;
IBM
jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation;
Bluetooth
jest znakiem towarowym nale
ż ą
cym do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest u
ż
ywany przez firm
ę
Dell Inc. w ramach licencji. ENERGY STAR jest zastrze
ż
onym znakiem
towarowym agencji Ameryka
ń
skiej Agencji Ochrony
Ś
rodowiska (U.S. Environmental Protection Agency). Firma Dell Inc. uczestniczy w programie ENERGY STAR i sprawdzi
ł
a,
ż
e ten
produkt spe
ł
nia zalecenia ENERGY STAR dotycz
ą
ce oszcz
ę
dno
ś
ci energii.
Tekst mo
ż
e zawiera
ć
tak
ż
e inne znaki i nazwy towarowe, odnosz
ą
ce si
ę do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie roś
ci
sobie praw w
ł
asno
ś
ci do marek i nazw towarowych innych ni
ż
jej w
ł
asne.
Model DCNE
Sierpie
ń
2006 N8071 Wersja A02
Sample
This manual is suitable for devices