Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 261 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 261 of 261
Kreator konfiguracji sieci
System operacyjny Microsoft Windows XP zawiera kreatora konfiguracji sieci, który ułatwia współ
u
żytkowanie plików, drukarek lub połą
czenia internetowego
przez komputery w domu lub ma
ł
ym biurze.
1.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
All Programs
(Wszystkie programy)
®
Accessories
(Akcesoria)
®
Communications
(Komunikacja) i kliknij opcj
ę
Network Setup Wizard
(Kreator konfiguracji sieci).
2.
W ekranie powitalnym kliknij
Next
(Dalej).
3.
Kliknij
list
ę
kontroln
ą
tworzenia sieci
.
4.
Wype
ł
nij list
ę
kontroln
ą
i dokonaj niezb
ę
dnych przygotowa
ń
.
5.
Wróć
do kreatora konfiguracji sieci i post
ę
puj zgodnie z instrukcjami ukazuj
ą
cymi si
ę
na ekranie.
Powrót do spisu tre
ś
ci
UWAGA:
Wybór metody połą
czenia
Komputer bezpo
ś
rednio po
łą
czony z Internetem
powoduje w
łą
czenie zapory firewall zawartej w systemie
Windows XP.
Sample
This manual is suitable for devices