Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 260 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 260 of 261
3.
Kliknij
Finished
(Zako
ń
czono) i ponownie uruchom nowy komputer.
Konta u
żytkowników i szybkie przełą
czanie u
żytkowników
Dodawanie kont u
żytkowników
Po zainstalowaniu systemu operacyjnego Microsoft Windows XP administrator komputera lub u
ż
ytkownik z prawami administratora mo
ż
e tworzy
ć
dodatkowe
konta u
żytkowników.
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij pozycj
ę
Control Panel
(Panel sterowania).
2.
W oknie
Control Panel
(Panel sterowania) kliknij ikon
ę
User Accounts
(Konta u
żytkowników).
3.
W obszarze
Pick a task
(Wybierz zadanie) kliknij polecenie
Create a new account
(Utwórz nowe konto).
4.
W polu
Name the new account
(Nazwa nowego konta) wpisz nazw
ę
nowego u
ż
ytkownika i kliknij
Next
(Dalej).
5.
W sekcji
Pick an account type
(Wybieranie typu konta) kliknij jedn
ą
z nast
ę
puj
ą
cych opcji:
l
Computer administrator
(Administrator komputera)
Mo
ż
na zmienia
ć
wszystkie ustawienia komputera.
l
Limited
(Ograniczone)
Mo
ż
na zmienia
ć
w
ł
asne ustawienia osobiste, na przyk
ł
ad has
ł
o. Nie mo
ż
na instalowa
ć programów ani korzystać
z
Internetu.
6.
Kliknij przycisk
Create Account
(Utwórz konto).
Szybkie prze
łą
czanie u
żytkowników
Funkcja Fast User Switching (Szybkie prze
łą
czanie u
żytkowników) pozwala wielu uż
ytkownikom na dost
ę
p do jednego komputera bez konieczno
ś
ci
wylogowania poprzedniego u
ż
ytkownika.
1.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie polecenie
Log Off
(Wyloguj).
2.
W oknie
Log Off Windows
(Wyloguj z systemu Windows) kliknij opcj
ę
Switch User
(Prze
łą
cz u
ż
ytkownika).
Podczas korzystania z funkcji Fast User Switching (Szybkie prze
łą
czanie u
żytkowników) programy uruchomione przez poprzednich użytkowników dział
aj
ą
w
tle, co mo
ż
e spowolni
ć czas reakcji komputera. Ponadto programy multimedialne, np. gry i programy do odtwarzania filmów DVD, mogą
nie dzia
ł
a
ć
z funkcj
ą
Fast User Switching (Szybkie prze
łą
czanie u
żytkowników). Wię
cej informacji mo
ż
na znale
źć
w Pomocy systemu Windows oraz Centrum pomocy i obs
ł
ugi
technicznej systemu Windows.
Konfigurowanie sieci domowej lub biurowej
Łą
czenie z kart
ą
sieciow
ą
Przed pod
łą
czeniem do sieci komputer musi mie
ć
zainstalowan
ą
kart
ę
sieciow
ą
oraz pod
łą
czony do niej kabel sieciowy.
Aby pod
łą
czy
ć
kabel sieciowy:
1.
Pod
łą
cz kabel sieciowy do z
łą
cza karty sieciowej z ty
ł
u komputera.
2.
Drugi koniec przewodu sieciowego pod
łą
cz do urz
ą
dzenia sieciowego, np. za po
ś
rednictwem
ś
ciennego gniazda sieciowego.
UWAGA:
Dodatkowe opcje s
ą
dost
ę
pne w zale
ż
no
ś
ci od tego, czy jest to system Windows XP Home Edition czy Windows XP Professional. Ponadto
opcje dost
ę
pne w systemie Windows XP Professional s
ą
inne, je
ż
eli komputer jest pod
łą
czony do domeny.
UWAGA:
Funkcja Fast User Switching (Szybkie prze
łą
czanie u
żytkowników ) jest niedostę
pna, je
ś
li komputer z systemem Windows XP Professional jest
cz
ł
onkiem domeny komputerowej lub ma mniej ni
ż
128 MB pami
ę
ci.
UWAGA:
W
łóż
kabel a
ż
do zatrza
ś
ni
ę
cia, a nast
ę
pnie delikatnie poci
ą
gnij, aby sprawdzi
ć
, czy jest dobrze umieszczony.
UWAGA:
Nie u
ż
ywaj kabla sieciowego do po
łą
cze
ń
z gniazdem telefonicznym.
Sample
This manual is suitable for devices